top of page

השופט שקד: לערכאת הערעור אין כל משקל בהחלטתי, "יש לה משקל מינימאלי"אם כבר מתגרשים, עדיף לעשת זאת מתוך שיתוף פעולה שיוביל להסכם ולהימנע מהליכים ארוכים ויקרים. אבל מה קורה כשרק אחד מבני הזוג מבין את זה והשני לא? או שהוא כל כך כועס ופגוע עד שאי אפשר לנהל איתו דיון הגיוני?


בהמשך להחלטת השופטת (בצילום) קרן גיל מבית המשפט לענייני משפחה נדרש סגן הנשיאה השופט יהורם שקד להחליט בבקשתה של אישה להעברת מקום השיפוט לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה.


האם יש מוצא מהמלכוד הזה? האם יש דרך שהאישה יכולה להשיג את שיתוף הפעולה של בעלה מבלי לאבד את היתרון שיש לה לבחור באיזה מקום יתנהלו הליכי הגירושים. הצדדים הם בני זוג לשעבר ולהם שלושה ילדים קטינים. ההורים התגוררו בעבר בתל אביב ולאחר פרידתם, עברה האם להתגורר בחיפה.


בין לבין, הגישו הצדדים תביעות הדדיות לבית המשפט בתל אביב בעניין הקטינים, ובקשות רשות ערעור בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב.


גם הנשיא השופט גלעד נויטל היה מעורב בתיק, וציין כי אחיו של האב משמש כעוזר משפטי בבית המשפט המחוזי בתל אביב וכך הפך התיק לפופולארי במסדרונות המשפט.


בהמשך השופט נויטל הורה על העברת התיק לנשיאת בית המשפט העליון על מנת שתשקול העברת הדיון לבית משפט אחר.


נשיאת בית המשפט העליון דאז, השופטת אסתר חיות, הורתה על העברת הדיון לבית המשפט המחוזי בחיפה מטעמים של 'מראית פני הצדק'. על פי המפורט בהחלטה סירבה חיות להעביר את הדיון בכלל ההליכים שבין הצדדים למחוז חיפה.


בחודש פברואר 2024 פנתה האם לבית משפט השלום בתל אביב, בבקשה להעברת הדיון לבית המשפט לענייני משפחה במחוז חיפה, משלל טעמים: מגוריה ומגורי הקטינים בחיפה, משום שנסיעות לצורך התדיינות בתל אביב יכבידו עליה ויפגעו בטובת הקטינים.


האב התנגד לבקשה להעברת התובענות לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה, הוא אמר כי, לבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב אין סמכות להורות על העברת התובענות לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה.

האם העברת התובענות לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה היא בסמכות השופט שקד, והאם הנסיבות מצדיקות להורות על העברת התובענות לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה.


השופט שקד הדגיש כי, טעמי הנוחות של האם להעברת התובענות לחיפה ברורים, ואולם טעמים אלו לא ניצבים בגפם ויש להביא בחשבון גם את נוחותו של האב, המתגורר בתל אביב ומן הסתם, יכביד עליו להתייצב לדיונים בבית משפט בחיפה.


בנוסף אמר השופט "יש לזכור, כפי שפורט בהרחבה לעיל, כי המותב בבית משפט זה נכנס לעובי הקורה בסכסוך המתגלגל שבין הצדדים והוציא תחת ידו החלטות לא מעטות בעניין הצדדים ובעניין ילדיהם הקטינים, כך שיש חשיבות כי המשך הדיון יוסיף להיות בפניו".


לסיכום קבע השופט שקד: "הלכה למעשה, להיותה של ערכאת הערעור בחיפה אין כל משקל במסגרת החלטתי זו, ולמצער יש לה משקל מינימאלי".


משכך, בקשתה של האם להעברת התובענות לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה נדחית, והבקשה תועבר לעיונה של השופטת קרן גיל.

 

 

 

 

 


Comments


bottom of page