top of page

ביה"ד החליט לחסות דיונים בתביעה שהגיש מנהל לשעבר להכרה ביחסי עובד-מעסיקבית הדין האזורי לעבודה בירושלים קיבל החלטה משמעותית לחסות דיונים בתביעה שהגיש מנהל לשעבר נגד ש. רוזנרס, חברה פרטית בולטת בענף הדגים, ובעליה. התביעה, שנסובה סביב ההכרה ביחסי עובד-מעביד, עוררה מחלוקת והעלתה שאלות חשובות לגבי סודות מסחריים, סודיות וזכויות הצדדים המעורבים בסכסוכים מסחריים.


עיקרה של התביעה נעוץ בטענת המנהל לשעבר כי הוא זכאי לתשלום של 4 מיליון שקל כפי שנקבע בהסכם העסקתו עם ש.רוזנרס. מנגד החברה ובעלי מניותיה הכחישו בתוקף את התביעה, וטענו כי היא נובעת מסירובם לצרפו כבעל מניות.


השופט (בצילום) עמי רוטמן נעתר לבקשת החברה לקיים את הדיונים ללא דיון בעל-פה, מטעמי הגנה על סוד מסחרי. המסמכים המדוברים, שלכאורה מכילים סודות מסחריים, כוללים הם נתונים פיננסיים כגון דוחות כספיים, בקשות אשראי, פירוט רווחים ותחזיות שוק.


כתוצאה מהחלטת בית המשפט, ההליכים יתנהלו בדלתיים סגורות, והתיק יוגדר כחסוי לציבור "על מנת לאפשר בחינת מלוא טענות הצדדים לעומק, תוך הגשת מלוא המסמכים הרלוונטיים לתיק".


המנהל לשעבר, הגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, בדרישה לביטול ההחלטה. הוא טען כי המסמכים שבמחלוקת אינם נחשבים כסודות מסחריים "כל הליך אזרחי שחברה פרטית תהא צד לו, וקיימת מחלוקת כספית הדורשת בירור תוך העלאת טענה בעלמא לסוד מסחרי, יהפוך ההליך לחסוי".


עם זאת, ערעורו נדחה על ידי השופט רוטמן ומבלי לקבל את תשובת החברה, וכשבית המשפט קובע כי הדיונים יתקיימו בדלתיים סגורות - אין זכות לערער על ההחלטה.

 

 

 

תגובה 1

1 Comment


Guest
Feb 20

שופט אלוף!

עו"ד ליאור בלילי

Like
bottom of page