top of page

השופטת סרוסי: על בנק מזרחי להעביר את תרומת אברמוביץ' לארגון זק"אבצו ביניים שנערך לאחרונה, קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי על בנק מזרחי-טפחות להעביר תרומה של 8 מיליון שקל מחשבונו של האוליגרך הרוסי-ישראלי רומן אברמוביץ' לארגון זק"א.

 

החלטה זו מגיעה למרות הסנקציות שהוטלו על אברמוביץ' בבריטניה בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה. החלטת בית המשפט עוררה ויכוח על עמידתו של הבנק בסנקציות בינלאומיות ועל הסיכונים הפוטנציאליים שהוא עלול לעמוד בפניו ביחסיו הבינלאומיים.

 

המחלוקת התעוררה כאשר אברמוביץ' ביקש את העברת התרומה, תוך ציון פעילות הארגון בזיהוי קורבנות 7 באוקטובר. עם זאת, הבנק סירב בטענה כי עמידה בסנקציות הבריטיות, למרות שלא הופעלו בישראל, תחשוף אותו לסיכונים משמעותיים.

 

היועץ המשפטי של הבנק, הנתמך על ידי היועצת המשפטית לממשלה, הזהיר מפני השלכות קשות על המערכת הבנקאית והכלכלה אם בנק ישראלי יפר את משטר הסנקציות הבינלאומיות.

 

השופטת ירדנה סרוסי קבעה כי החלת הבנק על משטר הסנקציות הייתה מקיפה וחסרה ראיות התומכות בחששות שהועלו לגבי ההשלכות של העברת התרומה.

 

השופטת סרוסי הדגישה כי הסנקציות אינן חלות בישראל וכי כל מניעה להעברה נובעת מפגיעה פוטנציאלית בבנק ובחובותיו לניהול סיכונים. השופטת מתחה ביקורת על הבנק על אימוץ סנקציות חוץ ללא הפעלת שיקול דעת עצמאי והדגיש את ההבדל בין סנקציות המופעלות על ידי מדינת ישראל לבין הסנקציות הזרות, ללא הפעלת שיקול דעת עצמאי.

 

סרוסי ציינה כי הבנקים אינם יכולים להימנע לחלוטין ממתן שירותים כאמצעי לניהול סיכונים הנובעים מהסנקציות. אין לראות בהעברת כספים מחשבון ישראלי אחד לחשבון ישראלי אחר, עם האישורים והנהלים הדרושים, כדרך לעקוף את הסנקציות. השופטת קבעה כי חובת הבנק היא לאזן בין צרכי הלקוח לבין הפעלת סנקציות ככלי לניהול סיכונים, מה שהבנק לא הצליח לעשות במקרה זה.

 

לב ההליך טמון באיזון בין הצורך בהעברת התרומה לבין הנזק הפוטנציאלי לבנק. על הבנק להוכיח כי ההעברה תגרום לנזק ממשי ומשמעותי, במקום להסתמך על טענות כלליות. השופטת הדגישה כי לעיכוב בהעברת התרומה יש השלכות קשות על ארגון זק"א ופוטנציאל למדינה, שכן הוא פוגע ביכולתו של הארגון לחדש את הציוד שלו לאחר זוועות 7 באוקטובר.

 

כאמור, סרוסי עיכבה בשלושה ימים את ביצוע ההחלטה כדי לאפשר לבנק לערער לבית המשפט העליון, אשר יחליט האם לעכב את ביצועה עד להכרעתו בערעור. הבנק חויב בתשלום הוצאות בסך 15,000 שקל.

 

Commenti


bottom of page