top of page

שגרת מלחמה: בתי המשפט למשפחה יחזרו בשבוע הבא לפעילות מלאה


בתי המשפט למשפחה הם הראשונים במערכת המשפט החוזרים לפעילות מלאה: השבוע מתקיימים בהם דיוני קדם-משפט ובשבוע הבא יחלו להתנהל דיני הוכחות. כך מסרה הנהלת בתי המשפט לוועדת החוקה, אשר דנה בפעילות בתי המשפט בעת המלחמה. הסקירה התייחסה למצב הנוכחי, בו המלחמה מתנהלת בעיקרה בחזית הדרום, ולא לאפשרות של הסלמה ניכרת בחזית הצפון.


בתי המשפט למשפחה דנים בנושאים הרגישים ביותר מבחינת המתדיינים, ובחלק משמעותי מן התיקים מדובר בעניינים דחופים ובעלי השלכות מרחיקות לכת - כגון הגנה על ילדים, מזונות זמניים, משמורת והסדרי ראייה. זו הסיבה לכך שניתנה עדיפות לחזרתם לפעילות, חמישה-שישה שבועות לאחר שעברו למתכונת חירום בשל פרוץ המלחמה.


נשיא בתי משפט השלום , צחי עוזיאל, הודיע על מצב חירום מיוחד ב-8.10.23, ומאז הוארכה הכרזה זו מספר פעמים. משמעותה של ההכרזה היא שבתי המשפט מקיימים בעיקר דיונים דחופים, ובהם דיוני מעצרים ושחרורים בערבות, בקשה לסעדים דחופים בעניינים אזרחיים (כגון הליכי חדלות פרעון), עתירות דחופות לבג"ץ (כולל כאלו הנוגעות במישרין למלחמה) ועבירות לפי חיקוקים הנוגעים למצב החירום. עניינים שאינם מוגדרים כדחופים נדחים אוטומטית לתום תקופת החירום, אם כי הצדדים רשאים לפנות לנשיאי בתי המשפט בבקשות פרטניות לקיים את הדיונים גם כעת.


לדברי הנהלת בתי המשפט, הפעילות בנושאים הדחופים מתנהלת בכל רחבי הארץ, כולל במחוז דרום (באר שבע, אשדוד, אשקלון, קריית גת, דימונה ואילת). למעט בתי המשפט בודדים, בעיקר בדרום הארץ ובצפונה, שלא ניתן היה להפעילם מטעמי ביטחון, בתי המשפט לא נסגרו והמשיכו להגיש שירות דחוף בהתאם לתקנות שעת החירום, לעיתים תחת מתקפות טילים מדרום ומצפון.


עוד בכותרות:


Comments


bottom of page