top of page

השופטת גרוסמן: הכפר הירוק יקבל פיצוי של מיליוני שקלים בתוספת ריבית והצמדה


עיריית רמת השרון תשלם מיד 3.8 מיליון שקל לבית הספר החקלאי הכפר הירוק - קובע שופט בית המשפט העליון, חאלד כבוב. הוא דחה את בקשת העירייה לעכב את התשלום עד להכרעה בערעורה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב.


הכפר הירוק תבע פיצויי הפקעה, השופטת המוערכת נועה גרוסמן פסקה שהוא יקבל פיצוי של 2.2 מיליון שקל בתוספת ריבית והצמדה, והוצאות שונות בהיקף של מאות אלפי שקלים. בערעורה מעלה העירייה שורה של טענות: התיישנות, אי-צירוף רשות מקרקעי ישראל להליך, מעמדו של בית הספר, טענות לזיוף וטענות בנוגע לשמאי מטעם בית המשפט. עוד טענה, כי סיכויי הערעור טובים, וכי גם מאזן הנוחות נוטה לטובתה: מצבו של בית הספר אינו טוב וספק אם יוכל להחזיר את הכסף.


בית הספר השיב, כי מצבו הכלכלי איתן בהיותו חברה ממשלתית בעלת איתנות פיננסית גבוהה, ותקציבו אינו נשען על פיצויי ההפקעה אלא על תמיכות. לדבריו, אם יש ספק כלשהו - הוא לגבי איתנותה של העירייה, אשר לא הפרישה סכום כלשהו בתקציבה לתשלום הפיצויים. עוד טען בית הספר, כי סיכויי הערעור קלושים, משום שגרוסמן אימצה חוות דעת של מומחה שהיה מקובל על שני הצדדים.


כבוב מזכיר, כי עצם הגשת ערעור אינה מהווה עילה לעיכוב פסק דין, במיוחד כאשר מדובר בחיוב כספי. על פניו נראה שהערעור ניצב בפני משוכה גבוהה, ומאזן הנוחות - שהוא העיקר - נוטה לטובת בית הספר. העירייה לא ביססה את טענתה בנוגע למצבו הכספי של בית הספר, בעוד שהיא עצמה טענה מצד אחד שהתשלום יכביד על קופתה ומצד שני שהיא רשות שלטונית איתנה שתוכל לעמוד בתשלום. העירייה חויבה בתשלום הוצאות בסך 8,000 שקל. את העירייה ייצג עו"ד יעקב בויאר, ואת הכפר הירוק - עו"ד ענת לוי.


עוד בכותרות:


Comments


bottom of page