top of page

לא עונים: חברת HOT תובעת 20 מיליון שקל מחברת הביטוח הראל


חברת התקשורת הוט תובעת 20 מיליון שקל מחברת הביטוח הראל, בעקבות פסק דין נגדה בתביעה ייצוגית. התביעה הוגשה לשופטת איריס רבינוביץ ברון מבית המשפט המחוזי מרכז.


באוגוסט 2017 אישר בית המשפט הגשת תביעה ייצוגית נגד הוט, בתביעה נטען כי ההמתנה למענה במוקדים הטלפוניים אינם עומדים בדרישות זמן למענה המפורטות ברשיונה: 30 שניות למענה אנושי ו-90 שניות למענה בסך הכל.


בנוסף נטען, כי הוט הפרה את תקנות הגנת הצרכן בכך שלא הציעה אפשרות של השארת הודעה ולמסירת מקומו של הלקוח בתור ומתן זמן ההמתנה המשוער.


לפני כשנה אישר בית המשפט הסכם פשרה, שבו הוט תפצה את הלקוחות ב-55 מיליון שקל, בנוסף, הלקוחות יקבלו הטבות בשווי כולל של 15 מיליון שקל, ולתובעים תשלם כ-2.3 מיליון שקל ולבאי-כוחם שכר טרחה בסך  11.7 מיליון שקל.


הראל דחתה את בקשתה של הוט לשפות אותה בגין החיובים, למרות שלטענת הוט היא מבוטחים בפוליסות בהיקף ל-50 מיליון שקל שכללו ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות המוצר וכיסוי אחריות כלפי צד ג'.


לטענת הראל, שירותי המולטימדיה אינה מכוסה במסגרת פוליסת אחריות מקצועית. עוד טענה הראל, כי פעולותיה של הוט היו מכוונות ושיטתית ולא רשלנית, והתנהגות מכוונת כזו אינה מכוסה בפוליסה. עוד אמרה הראל, כי סכום הפשרה היה כפול מזה שנתבע תחילה. 


לטענת הוט, סירובה של הראל למלא את חובתה לשלם את תגמולי הביטוח היא בניגוד לדין ומהווה הפרה הן של תנאי הפוליסה והן של חוק דיני חוזה הביטוח, לפיכך, יש לחייב את הראל גם בתשלום ריבית מיוחדת נוספת כתוצאה מהפרת התחייבויותיה.

 

Comments


bottom of page