top of page

השופט יעקב שקד "אורנשטיין כשיר לבצע את תפקיד חלוקת הדירות בגוש הגדול"


הזכויות לדירות בבעלות פרטית בחלק המערבי של הגוש הגדול שבצפון תל אביב תושלם סופית בתוך שנה. השופט יעקב שקד נתן אישור לתוכנית שהגישו מנהלי הגוש להגרלת המגרשים בין 1,700 הבעלים הפרטיים. זהו ציון דרך משמעותי, המגיע כחמישה עשורים לאחר שהחל הטיפול בהפשרת הקרקע למטרות בנייה. 

 

מדובר ב-2,700 דירות ובאלפי מ"ר המיועדים לתעסוקה ומסחר, בתוך הגוש המשתרע מאזור שדה דב לשעבר ועד לצומת גלילות, ומחוף הים לכביש החוף. כיום ישנן 2,000 דירות באזור עם תוכניות לבנייה של אלפי דירות נוספות. לרבות על אדמות שדה דב, שחלקן מוחזקות על ידי קבוצת חנן מור וגרמו להסתבכות משפטית. החלטתו הנוכחית של השופט שקד נוגעת לבעלים הפרטיים, בעוד שחלק אחר של הגוש היה בבעלות המדינה.


על-פי התוכנית שאושרה על ידי השופט שקד, הזכויות יחולקו באמצעות הגרלה בין בעלי הנכסים. מדובר בהליך של מספר שלבים, הכולל בין היתר הערכות של השמאות לגבי שווי המגרשים, קבלת העדפותיו של הבעלים לגביה, הכנת רשימות המתארת בקשות הבעלים לגבי המתחם בו זכאי כל אחד בזכויות, הערות לרשימה, חלוקת דירות ללא הגרלה במידת הצורך במתחם מסוים ואישור התוצאות בידי בית המשפט.  


במהלך הדיון הציע אחד מבעלי הזכויות, להחליף את השופט בדימוס איתן אורנשטיין העומד בראש ועדת ההגרלה. הבקשה לא התייחסה לחקירה שבה מעורב אורנשטיין בפרשת אפי נווה אלא התמקדה בשכרו המבוקש 2,800 בתוספת מע"מ לשעה נחשב מופרז ושאין לו הבנה מספקת בדיני מקרקעין.


ארבעה ממנהלי הגוש תמכו בהצעה זו והציעו למנות את השופטת בדימוס מיכל רובינשטיין, שטיפלה בגוש הגדול בבית המשפט המחוזי בתל אביב. מאידך, המנהל החמישי, משה ליפקה התנגד לכך, ואמר כי אינו רואה סיבה להחליף את בעל התפקיד שלא לצורך.


השופט שקד ביקש את תגובתו של אורנשטיין, אשר מסר שאין מבחינתו מניעה להמשיך בתפקיד. שקד דחה את הבקשה ואמר, כי לא מצא כל נימוק משכנע לבצע את ההחלפה, הדגיש כי הבקשה הוגשה 20 חודשים לאחר מינויו של אורנשטיין ולאחר שהודיע על שכרו, כדי לדחות אותה.


עוד ציין בהחלטתו השופט שקד "אין כל הצדקה להתנגדות בעניין גובה שכר הטרחה. השכר המבוקש נראה ראוי וסביר, בהינתן מורכבות הדברים, שווי המקרקעין וכלל הנסיבות".


השופט שקד אמר באשר לכישורי בעל התפקיד "הצדדים ידעו היטב, מן הסתם, עובר למינויו ולאחריו, באיזה 29 תפקידים נשא בעל התפקיד בעבר, וביניהם נשיא בית משפט מחוזי, סגן נשיא, מנהל מחלקת 30 חדלות פרעון בבית משפט מחוזי ושופט פירוקים מורכבים. פשיטא, בעל התפקיד עסק גם 31 בענייני מקרקעין, בכהונתו כשופט בבית משפט שלום וגם לאחר מכן, בתפקידיו הנ"ל. אין צורך 32 להרבות במילים בהקשר לכך והדברים ידועים. למרות זאת, הצדדים החרישו עד עתה בניגוד לקביעה בעניין עובדיה, לפיה מי החפץ להחליף בעל תפקיד, חייב לבקש זאת בהקדם ובהזדמנות ראשונה".


לפיכך, השופט שקד קיבל את עמדתו של המנהל משה ליפקה - ואמר שאורנשטיין כשיר לבצע את התפקיד.

Comentários


bottom of page