top of page

סרט טורקי: ביהמ"ש דחה תביעה של אישה לחייב את הבעל בפיצויים של 500,000 שקלבית המשפט המחוזי דחה לאחרונה תביעה של אישה לחייב את בעלה בפיצויים בסך של 500,000 שקל בגין אי השבת בתם הקטינה מטורקיה לישראל. 


האישה אזרחית ישראלית נישאה ב-2008 למהגר עבודה מטורקיה שהגיע לעבוד בישראל. מנישואין אלו נולדו להם בת ובן.


באפריל 2011 נסעו הזוג וילדיהם לבקר את אמו של הבעל בטורקיה. אולם, אחרי 10 ימים הבעל שב לישראל לבדו, מאחר שהיה עליו לטענתו, להגיע לישראל בדחיפות לצורך הסדרת מעמדו החוקי בישראל. האישה נשארה להתגורר בבית אמו של הבעל יחד עם הקטינים.


באמצע מאי 2011 שבה האישה לישראל עם הקטין ואילו הקטינה נותרה להתגורר אצל הסבתא. האישה טענה בתביעתה שהבעל הבטיח לה שכעבור חודש הוא ידאג שגם הקטינה תשוב לישראל.


כשחזרה האישה לישראל, היא פנתה לבעל וביקשה שידאג להשבת הקטינה לישראל ואולם לטענתה הבעל דחה אותה בתירוצים שונים ומשונים ואמר לה שכשהוא "יסתדר כלכלית" הוא ישיב את הילדה לישראל.


בהמשך, הם התגרשו בבית הדין השרעי, והאישה הגישה באמצעות ב"כ בקשה דחופה שבמסגרתה עתרה שביהמ"ש יצהיר שמקום מגוריה של הקטינה הוא בישראל ואי החזרת הקטינה לארץ על ידי הבעל נעשתה שלא כדין.


הקטינה לא שבה לישראל עד היום והאישה הגישה תביעה כספית כנגד הבעל בסך 500,000 שקל בגין הנזקים שנגרמו לה ו"בגין מעשה החטיפה".


מנגד, הבעל טען כי הוא מעולם לא חטף את הקטינה. לטענתו, האישה החליטה להשאיר את הקטינה אצל הסבתא בטורקיה והיא יכולה הייתה להשיבה לישראל יחד עם הקטין. אף אחד לא מנע ממנה להשיב את הקטינה לארץ.


הוא מוסיף, כי האישה ידעה שחזרתו לארץ לא תתאפשר עקב העדר מעמדו וסירוב משרד הפנים לאפשר לו להישאר בישראל.


בית המשפט מציין כי האישה לא נימקה כלל מדוע לא השיבה את הקטינה מטורקיה במשך שנים רבות ולא ברור גם מדוע היא לא הגישה במועד "תביעה לפי האמנה בטורקיה, אם לשיטתה מדובר בחטיפה".


סגן הנשיא השופט שאול שוחט אמר כי "הוכח שהבעל היה מנוע מלעזוב את ישראל מספר שנים עד להסדרת מעמדו והמערערת ידעה באותה עת שאם יצא מישראל לא יוכל לחזור חזרה. הבעל צירף את הודעת משרד הפנים  לפיה הוא נדרש לצאת מישראל בתוך יום".


ביהמ"ש קבע שהאישה אינה אמינה וטענה טענות עובדתיות סותרות בהליכים השונים שנקטה והציגה מצג כוזב כאילו שהצדדים חזרו יחד לארץ מטורקיה והיא הסתירה את העובדה שהיא זו שהשאירה את הקטינה בטורקיה.


לפיכך, דחו השופטים את התביעה ומאחר ששני הצדדים מיוצגים ע"י הלשכה לסיוע משפטי והאישה מנותקת מבתה שנים רבות, אציע השופט נפתלי שילה "שלא יהיה צו להוצאות והערובה שהופקדה, על פירותיה, תושב לאישה".    
 Comments


bottom of page