top of page

פתרון יצירתי: שמרה חניה ציבורית ללקוחות ונקנסה ב- 8,000 שקלחנות אופטיקה בחיפה הציבה קלנועיות בחניות ציבוריות הסמוכות אליה, מה שמבטיח גישה נוחה וחניה שמורה ללקוחותיה. לצד הקלנועית, הציבה החנות שלט: "אופטיקה שפי - חניה - פנה לסדרן".


בשל הצבת הקלנועיות, פקחי העירייה רשמו לחובת בעלת החנות שבע הודעות של תשלום קנס, בכל פעם ב־730 שקל והיא ביקשה להישפט, הורשעה ונגזר עליה לשלם קנס של 8,000 שקל.


בתגובה, היא הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי, אך הערעור נדחה. לאחר מכן, היא המשיכה והגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.


בבקשה נטען כי קלנועית נכנסת להגדרה של רכב מנועי, ומאחר שאין איסור מפורש להחנות רכב מנועי בחניה ציבורית, ההרשעה בעבירה לפי חוק עזר עירוני האוסר על הצבת "כל דבר ברחוב" אינו מוצדק. לפיה, יש לפרש, לעמדתה, עבירה זו כ"כל דבר פרט לרכב מנועי".  לטענתה, עולה סוגיה מכרעת באשר להתרת קלנועית בחניה ציבורית.


השופט חאלד כבוב דחה את הבקשה והדגיש כי בעוד שהמחוקק מייעד את הקלנועים ככלי רכב מנועי, התפיסה הרווחת היא שהם מתאימים למדרכות ולא לכבישים, למעט מקרים ספציפיים כמו בתוך כפרים או קיבוצים, או בדרכים עירוניות חסרות מדרכות או בדרך עירונית שאין לצד הכביש מדרכה או שלא ניתן לנסוע עליה.


כבוב הבהיר כי במקרה הספציפי הזה, מיותר להכריע האם ניתן לחנות קלנועית בחניה ציבורית. גם אם יש להניח שזה מותר, עדיין חנות האופטיקה ביצעה את העבירה בה הורשעה. "שטחים הציבוריים מיועדים לרווחת הכלל, מובן כי אין מקום לאפשר לגורם מסוים להפקיע אותם מהציבור תוך עשיית מעשים שנועדו למנוע את השימוש של אחרים בהם, ומבלי לקבל לשם כך היתר מאת הגורמים המוסמכים לכך", השופט קבע.


עוד הדגיש כבוב כי המונח "כל דבר" בחוק העזר כולל גם איסור להציב קלנועית במקום. 


במקביל, נציג המדינה הצהיר כי, הפקחים יפעלו שלא לרשום הודעות קנס, לבטח כאשר ישנו צורך להחנות את הקלנועית בחנייה ציבורית, כאמור בדבריה של באת כוח המדינה. ו"במאמר מוסגר אעיר כי, ככלל, בהתאם לעדותו של הפקח מטעם העירייה, אשר את דבריו ציטטה באת כוח המדינה גם בדיון שהתקיים לפניי, לא מוטלים קנסות על קלנועיות, אף אם הן חונות על המדרכה". 

 

Comentarios


bottom of page