top of page

ביה"ד הארצי דחה את ערעורה של חברת השבבים טאואר, פיטרה שלא כדין את יו"ר הועדבית הדין הארצי לעבודה קובע, כי הנהלת חברת השבבים טאואר פיטרה בצורה בלתי מוצדקת את סמיון וובילוב, יו"ר ועד הפעולה בחברת טאואר, בית המשפט דחה את ערעורה של טאואר על פסיקת בית הדין האזורי בנצרת, שלא רק ביטל את פיטוריו של וובילוב אלא גם חייב את טאואר לפצות את ההסתדרות ב-120 אלף שקל.


פיטוריו של וובילוב התרחשו באוגוסט האחרון, בעקבות הליכים משפטיים קודמים. בית הדין האזורי כבר קבע כי טאואר פעלה שלא כדין כלפי עובדיה ועליה לפצות את ההסתדרות ואת וובילוב (את ההסתדרות ב-550,000 שקל ואת וובילוב ב-20,000 שקל).   


למרות טענותיה של טאואר לפיהן וובילוב הופסק עקב הפסקות מופרזות בשעות העבודה, בית הדין האזורי מצא כי החברה לא הצליחה להוכיח כי הפיטורים אינם קשורים בשל פעילות הוועד שלו.


עם זאת, בית הדין הארצי הדגיש את החשיבות של בחינת אירועי עבר ופסקי דין, וקבע כי יש לבחון היטב את עדויותיה של טאואר. הראיות הנסיבתיות שהוצגו, לרבות עיתוי ההליכים המשמעתיים וצילומי מצלמות האבטחה, טאואר גם לא סתרה את טענתו של וובילוב, לפיו הוא אינו היחיד החורג מנוהלי ההפסקות. השופטים העלו ספקות לגבי טענותיה של טאואר.


סגן הנשיאה (בצילום) אילן איטח והשופטים רועי פוליאק וחני אופק-גנדלר הדגישו "העובדה כי מחומר הראיות ניתן לכתוב שני תסריטים שאחד מהם תומך בגרסת המערערת אינה מצדיקה, כשלעצמה, את התערבותה של ערכת הערעור בהעדפת בית הדין האזורי את התסריט האחר, וזאת על יסוד התרשמותו מהראיות שבפניו. לא זו אף זו. אף אם היינו מגיעים למסקנה כי כפות המאזנים של תסריטים אלה מעויינות – ואיננו שוללים אפשרות זו – לא היה די בכך כדי לקבל את הערעור מאחר והנטל להוכיח כי אין קשר בין פיטורי העובד לבין תפקידו בהתארגנות מוטל על המערערת".


עוד אמרו השופטים כי "שעה שהגענו למסקנה כי לא עלה בידי המערערת להוכיח שאין קשר בין פיטורי העובד לבין תפקידו בהתארגנות מתעוררת שאלת הסעד. בשים לב להשלכות שיש לפיטורי העובד על ההתארגנות, לא כל שכן על רקע אירוע ההליך הקודם, לא מצאנו שיש מקום להתערב בסעד האכיפה. זאת, הגם שאין להקל ראש בחומרה של נטילת הפסקות החורגות באופן משמעותי מהנוהל".


לדברי עו"ד עדי אלבוים, מומחה לדיני עבודה "מדובר בפסיקה, המקדמת את הבטחון במערכת השיפוטית, שכן לא בנקל תתערב ערכאת הערועור בקביעותיה של הערכאה הנמוכה ממנה".


סוף דבר: הערעור נדחה. משהמדובר בסכסוך קיבוצי אין צו להוצאות.Comments


bottom of page