top of page

רשות האוכלוסין וההגירה תשלם הוצאות משפט 45 אלף שקלים לפליט מאוקראינההשופטת מיכל אגמון גונן מבית המשפט המחוזי בתל אביב נתנה החלטה המחייבת את רשות האוכלוסין וההגירה בישראל לתת לכל לאזרחי אוקראינה הגנה זמנית עקב המלחמה המתמשכת באוקראינה, אשרה שניתנת למבקשי מקלט. החלטה זו כוללת גם הענקת זכויות חיוניות כמו בריאות, חינוך וקצבאות רווחה.


המלחמה באוקראינה אילצה אזרחים רבים לחפש מקלט בישראל, השוהים בישראל נמצאים תחת הגנה קבוצתית זמנית כדי להרחיק את חזרתם לאזור הסכסוך. מתוך הבנת הצורך בפרנסה, בחינוך, בתמיכה ברווחה ובשירותי בריאות.


למרות תקופת ההגנה הזמנית הממושכת, הרשות לא הצליחה לקבוע מדיניות ברורה לגבי זכויות האזרחים האוקראינים, מה שגרם להתערבות בית המשפט. השופטת אגמון גונן מתחה ביקורת על העיכובים והיעדר מענה ראוי מצד הממשלה, והדגישה את ההכרח בעמידה בהתחייבויות בינלאומיות מכוח אמנת הפליטים והבטחת זכויות אדם בסיסיות למבקשים מחסה בארץ זרה.


הפסיקה קובעת כי מדינת ישראל מחויבת להעניק זכויות המבטיחות רמת חיים מינימלית בכבוד ליחידים המצויים בהגנה זמנית. השופטת אגמון גונן דחתה את התפיסה לפיה הזכויות שמעניקות ויזה ספציפית מכסות את כל הזכויות הנדרשות, והדגישה את הצורך בבהירות וביישום נכון של זכויות לאזרחים אוקראינים בישראל.


השופטת ציינה: "תחילה נאסרה כניסתם לישראל בעקבות המלחמה ונדרשו החלטות שיפוטיות כדי לאפשר זאת. לאחר מכן נדרשו שוב לפנות לערכאות, כדי להסדיר את הטיפול בהם בהגיעם בשערי ישראל, לרבות זכותם לייצוג משפטי, והבהרת זכויותיהם. הליכים נוספים נדרשו כדי לאפשר להם לעבוד, ורק לאחר מכן שונתה מדיניות משרד הפנים בעניין זה. גם עניין זכויות הבריאות והרווחה הצריך פנייה לערכאות, וההליכים שלפניי נדרשו כדי לקבל את הזכויות הנדרשות להם לשם קיום מינימלי בכבוד."


פסק דינה של השופטת אגמון גונן מהווה תקדים להבטחת זכויות ורווחת לפליטים, ומדגישה את חשיבות החמלה והצדק בעתות משבר. ככל שהסכסוכים ממשיכים להסלים במקומות שונים בעולם, הכרחי לשמור על עקרונות הומניטריים ולספק תמיכה לאנשים שנמלטים מאלימות ומרדיפות.


השופטת אגמון גונן הבהירה בפסק דינה כי במהלך שנתיים הרשות התחייבה לגבש מדיניות בכל הנוגע לזכויותיהם של אזרחי אוקראינה אך לא עשתה כן.


השופטת "על אף העיכובים, האיחורים, והתגובות שלא בהתאם להחלטותי, נתתי לממשלה הזדמנות נוספת לגבש מדיניות סדורה ולהעניק במסגרתה לאזרחי אוקראינה השוהים תחת ההגנה הזמנית את הזכויות, להן היא מחויבת מכוח אמנת הפליטים."


סוף דבר:

הרשות תנפיק, לכלל אזרחי אוקראינה השוהים בישראל אשרה וזאת לא יאוחר מיום .3.3.24. תפרסם הודעה כאמור בשפות עברית אנגלית רוסית ואוקראינית.


וכן, הרשות תשא בהוצאות משפטיות סך של 45,000 שקלים.


Comentários


bottom of page