top of page

כתב אישום: פושט הרגל ניסים אבו-דיב הסתיר מנושיו 73.6 מיליון שקלפרקליטות המדינה הגישה לשופטת (בצילום) מרב גרינברג מבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד בני הזוג נסים וורד אבו דיב ושני ילדיהם יוסף ומוסא אבו דיאב לאחר שהעלים מנושיו הכנסה בגובה של כ 74,000,000 ₪

 

מכתב האישום שהגישו עו"ד אוראל בן מוחה ומיכל גייסט מפרקליטות מיסוי וכלכלה עולה כי במהלך 2007 הוצא לנסים, בהתאם לבקשתו, צו כינוס נכסים. בבקשתו לצו הכינוס דיווח נסים על 6 נושים ועל חובות בסכום כולל של 439,143 ₪  (הוגשו כנגדו 3 תביעות חוב בסכום של 455,260 ₪). במסגרת צו הכינוס נדרש נסים לשלם לקופת כונס הנכסים הרשמי סך של 300 ₪ בחודש וכן להגיש לכונס הרשמי דיווח חודשי על כל הכנסותיו והוצאותיו.

 

במהלך 2015 הגיש נסים בקשה להפטר מותנה מחובותיו במסגרתה הציג מצג כוזב לבית המשפט לפיו לא תצמח  כל תועלת לנושים בהמשכת הליכי פשיטת הרגל, נוכח העדר כל יכולת להגדיל באופן משמעותי את קופת הכינוס. בית המשפט קיבל את הבקשה וציין בהחלטתו כי היא ניתנת, בין היתר, "בהעדר רכוש" של החייב. בין השנים 2018-2013 נמנע נסים במסגרת הדו"חות החודשיים, לדווח על כל הכנסותיו והוצאותיו, זאת במטרה להסתיר במרמה את הכנסותיו ואת עצם עיסוקו בענף הבנייה. נסים עשה זאת באמצעות חברות אותן דאג לרשום על שמות בני משפחתו.

 

כך לדוגמה, במהלך 2013, בעוד נסים מוכרז כפושט רגל,  הקים באמצעות בנו יוסף את חברת "נידאל לבנייה ויזמות בע"מ" ופתח חשבונות בבנק על שם החברה, כאשר יוסף הצהיר בכזב כי הוא הנהנה, בעל השליטה ומורשה החתימה היחיד בחשבון. בשלב מאוחר יותר ובהתאם להחלטתו של יוסף הועברו המניות, ללא תמורה, מיוסף לאשתו של נסים, ורד.

בין השנים 2017-2015 הופקד בחשבונות בחברת נידאל לבנייה ויזמות בע"מ סך של כ – 34 מיליון ₪.


בנוסף, בשנת 2015 רכש נסים, באמצעות בנו מוסא, את מניותיה של חברת "אל עסר אדסה הנדסה בע"מ" ופתח לחברה חשבונות בנק בהם הצהיר מוסא בכזב כי הוא הנהנה, בעל השליטה ומורשה החתימה היחיד בחשבון. כשנה לאחר קבלת ההפטר המותנה, הפוטר את נסים מכל חובותיו, דאג נסים, להעברת כלל מניות החברה לידו, ללא תמורה, ומינה עצמו כדירקטור יחיד בה. בין השנים 2017-2015 הפקיד נסים בחשבונות הבנק של חברת אל עסר אדסה הנדסה בע"מ סך של כ 39.5 מיליון ₪


כמו כן, במהלך התקופה הרלבנטית העביר נסים עשרות אלפי שקלים, מרווחי החברות לחשבונות הבנק של ורד אשתו, ללא שדיווח כי גם הוא נהנה בחשבונה, רכש רכבים לשימושו האישי, תוך שהוא רושם אותם על אחרים והחזיק בביתו ביחד עם אשתו ורד כ 280,000 ₪ במזומן. 

 

התשלומים שקיבל נסים באמצעות חשבונות הבנק של החברות מסתכמים בסך של כ 74,000,000 ₪, הרכבים אותם רכש והכספים אותם הסתיר בביתו בסך כולל של 280,000 ₪, מהווים רכוש אסור, אשר חלקו הוטמע בכספים אחרים באופן שאינו מאפשר להבחין בין השניים.

 

לכלל הנאשמים יוחסה עבירה של קבלת דבר במרמה; לנסים יוחסו גם עבירות של עשיית פעולה ברכוש במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, עשיית פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיפים 7 או 8א או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, ולורד, יוסף ומוסא יוחסו גם עבירת עשיית פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיפים 7 או 8א או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון.

 

התיק נחקר על ידי היחבא"ל, אך לאור היות הנאשם בהליכי פשיטת רגל ולאור אופי העבירות הכלכליות שעמדו במרכז הפרשייה צורפה היחידה הארצית לחקירות של הממונה על חדלות פירעון. מעורבותה של היחידה ויכולותיה בתחום החקירות הכלכליות הניבו ראיות לביצוע עבירות בעשרות מיליוני ש״ח.

Comments


bottom of page