top of page

עובדת בנק פנתה לביה"ד בבקשה לשלם לה שכר בגין ימי מחלה: מה קבעה השופטת?בתיק שהתנהל לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, ביקשה עובדת בנק לאומי, אשר עבדה בבנק 42 שנים, לחייב את הבנק לשלם לה את שכרה בגין ימי מחלה.


העובדת הציגה אישורי רפואיים מקופת חולים. אולם הבנק, בהסתמך על סעיף בהסכם הקיבוצי, ביקש מהעובדת לעבור בדיקה רפואית אצל רופא מטעמו. לטענת הבנק העובדת סירבה, מה שהוביל למחלוקת משפטית בעניין חובת הבנק לשלם לה שכר ימי מחלה.


השופטת מרב חבקין דחתה בפסק דינה את בקשת העובדת לתשלום מיידי של שכר ימי מחלה. השופטת קבעה כי הבנק הוכיח ברמה הלכאורית, הצדקה כבדת משקל להטיל ספק באישור המחלה של העובדת ולפיכך הוא רשאי לבקש בדיקה רפואית על ידי רופא מטעמו.


נקבע כי ימי המחלה ניתנים לה לפי ההרחבה בהסכם הקיבוצי ולכן החלטת הבנק לדרוש בדיקת רופא לפי אותו ההסכם מוצדקת. עוד טען הבנק כי ימי המחלה של העובדת נפלו מחוץ לדרישות החוק והם כפופים להסכם הקיבוצי בלבד. לאור סעיף בתקנות שנכנסו לתוקף ב־2015, ההסכם הקיבוצי הקיים גובר בכל הנוגע לבחינת אישור המחלה.


העובדת טענה כי סירוב הבנק לשלם נועד לגרום לה לעזוב את החברה, וכי מדובר בהתעמרות. עם זאת, בית המשפט לא מצא ראיות מספקות לתמיכה בטענה זו.


סוף דבר: הבקשה נדחית

המעסיק יכול לבקש מעובד שהביא אישור מחלה מקופת חולים, להתייצב בפני רופא מטעמו, אם קיים סעיף בהסכם הקיבוצי. נוכח התוצאה, העובדת תישא בהוצאות הבנק בסך 7,500 שקל.

Comments


bottom of page