top of page

השר לוין מבקש הבהרה לגבי "החלטורות" של השופטים


מאת: מגזין בית המשפט

לקראת הדיון הקרוב בבג"ץ בעניין העתירות נגד סירוב הממשלה ושר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, פנה השר לוין להנהלת בתי המשפט וליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. להבין האם בכוונתו של מינהל בתי המשפט לבטל את העיסוקים הנוספים של השופטים, או "החלטורות", כפי שכינה אותם.


השר לוין ביקש באמצעות עורכי דינו ממשרד שלם-כרם ממערכת בתי המשפט ומהיועמ"ש לבסס את טענותיהם כי העומס המוטל על השופטים אינו קריטי כפי שנאמר בתגובתם לעתירה. לטענתו, אם אכן היה עומס חריג על מערכת המשפט, עיסוקיהם הנוספים של השופטים היו מתבטלים.


בניגוד לבקשות שהוגשו באישורה של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, קבעה הנהלת בתי המשפט בתגובתה לעתירות כי קיים עומס על מערכת המשפט. נטל זה מצדיק לדעתם את התערבותו של השר לוין בהחלטה בדבר כינוס ועדת האיתור.


עורכי הדין המייצגים את לוין והממשלה, מסרו: המצב הנוכחי הוא מצב חירום לכאורה של מערכת המשפט בשל חוסר בשופטים שלא היה כדוגמתו - המצריך 'גיוס חירום' משל היינו במלחמת יום כיפורים".

bottom of page