top of page

הרשם אייל רוזין: לביטוח לאומי לא קיימת קדימות לקזז מקצבת הנכות של החייב


רשם הוצאה לפועל מלשכת מסלול מזונות בבאר שבע, אייל רוזין, דן בשאלה, האם קיימת קדימות למוסד לביטוח לאומי לקזז חלק מקצבת הנכות של החייב, עבור חובו אליו, כל זאת עוד בטרם יקיים המוסד את צו העיקול שניתן לו מאת זוכה במזונות לעיקול מלוא הקצבת החייב לטובת תיק ההוצאה לפועל.


כאמור בהחלטה, המדובר בתיק מזונות אותו פתחה הזוכה כנגד החייב עוד בשנת 2019 ועומד כיום על סך של 142,680 ₪. לצדדים קטינה אחת משותפת, ילידת 2009 כאשר החיוב השוטף של המזונות בגינה עומד כיום ע"ס 3,556 ₪ לחודש ואלה אינם משולמים על ידי החייב. הזוכה הטילה מספר פעמים עיקול במוסד לביטוח לאומי לשם עיקול תשלומים המגיעים לחייב מאת המוסד לביטוח לאומי. ואכן, ממרץ 2022 ועד דצמבר 2022 העביר המוסד לביטוח לאומי לתיק ההוצאה לפועל סכומים שונים לתיק, בגין עיקול קצבת הנכות של החייב.


עוד נאמר, כי המוסד לביטוח לאומי בחודש מרץ 2023 דיווח, כי החל מחודש ינואר 23 לא זכאי החייב לכספים כל שהם מן המוסד לביטוח לאומי. מדוח שהגיש המוסד לביטוח לאומי, המל"ל, התברר, כי קוזזו סכומים שונים (כ- 20.5 אלף ₪) על ידי המל"ל בטרם הועברו לתיק זה וזאת בגין חוב שנותר החייב אל המל"ל, אשר שילם את תשלומי המזונות לקטינה בזמנים שונים.

הזוכה טענה, כי על הביטוח הלאומי היה להעביר את מלוא הכספים מקצבת הנכות של החייב במלואם לתיק ההוצאה לפועל ללא ביצוע קיזוז על ידו, ואילו המל"ל טען, כי קיימת לו זכות קיזוז בהתאם לחוק והוא פעל כחוק.


כב' הרשם רוזין קבע בהחלטתו, כי "זכות העיקול של הזוכה הינה זכות עיקול טוטאלית כלפי החייב באופן שבו הזוכה יכולה לעקל את כל הקצבה אשר מגיעה לחייב במלואה, ואינה צריכה לשקול הותרת קצבה מינימאלית למחייה עבור החייב, וזאת לעומת המל"ל אשר אינו יכול לקזז כל סכום אשר יחפוץ, אלא עליו להתחשב בקצבת הקיום של החייב".


הרשם הוסיף, כי המוסד לביטוח לאומי , זכותו קמה לו כלפי החייב מכח הזכות של הזוכה ופסק דינה של הזוכה עצמה כנגד החייב, זכות התחלוף, וככזו, אינה יכולה לגבור על הזכות המקורית של האישה.

בסיום קבע הרשם, כי לא מצא כל נימוק לפיו המוסד לביטוח לאומי (אשר אמנם שילם לקטינה בעניינו את תשלומי המזונות במקום אביה) יעמוד לפני הקטינה (או בשורה אחת עמה) וייקח חלק מהכספים אשר אמורים להיות משולמים לקטינה כמזונות.


לאור כל האמור, הורה הרשם בהחלטה אמיצה למוסד לביטוח לאומי להעביר לתיק ההוצאה לפועל את כל הכספים אשר קיזז בגין חובותיו של החייב למל"ל לתקופות בהם היה בידיו צו עיקול מאת הזוכה בתיק המדובר.

Comments


bottom of page