top of page

ביהמ"ש המחוזי דחה עתירה של "אשכולות" חברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל


השופט אלי אברבנאל מבית המשפט המחוזי בירושלים דחה השבוע עתירה של חברת "אשכולות" חברה פרטית הפועלת כארגון לניהול משותף של זכויות מבצעים, נגד החלטת רשמת ההקדשות, שיוצגה באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי), לרשום את חברת אשכולות בפנקס החברות לתועלת הציבור.

על פי פסק הדין, חברת אשכולות הוכרה על פי חוק זכויות מבצעים ומשדרים כ"ארגון התמלוגים היציג". בהתאם לכך מוסמכת אשכולות ומחויבת לגבות תמלוגים בעבור אמנים מבצעים, בין אם הם חברים בה ובין אם לאו. בעקבות תביעה נגזרת שהוגשה כנגד חברת אשכולות בדצמבר 2020, מצאה רשמת ההקדשות כי חברת אשכולות עונה על התנאים המפורטים בחוק החברות ולכן פנתה אליה בדרישה להירשם כחברה לתועלת הציבור. לאחר קיום הליך מנהלי, אשר כלל שימוע, החליטה רשמת ההקדשות לרשום את החברה כחברה לתועלת הציבור.

חברת אשכולות הגישה עתירה לביהמ"ש נגד ההחלטה. רשמת ההקדשות, שיוצגה באמצעות עו"ד יואל פוגלמן מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) ובשיתוף עם רשות התאגידים ומחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, טענה, בין היתר, כי חברת אשכולות עוסקת בגביית תמלוגים בעבור מבצעים והעברתם אליהם וכי זוהי מטרתה היחידה. מדובר לטענתה במטרה שעניינה קידום האמנות, שכן "ללא תמיכה כספית זו הייתה נגרמת פגיעה קשה ביותר לפרנסתם של האמנים המבצעים, שהייתה מביאה באופן מידי להפחתה ניכרת של היקף היצירה ושל איכותה (בפרט בכל הנוגע לאמנים שאינם מבוססים), וכתוצאה ישירה מכך גם להידרדרות האמנות והתרבות הישראלית. פעילות מאורגנת של חלוקת תמלוגים היא הכרחית לקיום עולם התרבות והאמנות ומשרתת מטרה זו. "ביהמ"ש דחה, כאמור, את העתירה וקבע כי "מהוראות התזכיר והתקנון של העותרת עולה אפוא באופן ברור וחד משמעי, כי גביית כספי תמלוגים והעברתם למבצעים היא מטרתה היחידה של העותרת וכי מדובר במטרה ציבורית. אין בין מטרות העותרת מטרות נוספות, ובכלל זה כאלה הכרוכות בהפקת רווחים. כך גם עולה מבחינת פעילותה של העותרת בפועל".


בית המשפט הבהיר בהקשר זה כי חלוקת התמלוגים על ידי אשכולות לאמנים אינה בגדר "חלוקת רווחים" של אשכולות אלא העברת כספים המוחזקים על ידה בנאמנות עבור האמנים במסגרת מימוש מטרתה הציבורית.

בית המשפט הדגיש את החשיבות שברישומה של אשכולות כחברה לתועלת הציבור, עליה חלות חובות שקיפות וביקורת מוגברות לעומת חברה פרטית, זאת לאור החשיבות הציבורית כאמור בפעילות החברה כארגון לניהול משותף בכלל וכארגון התמלוגים היציג בפרט.
Comments


bottom of page