top of page

כתב אישום נגד חברת שיכון ובינוי ובקשה לחילוט של 250 מיליון שקל


פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בת"א כתב אישום, במסגרת הסדר טיעון, נגד חברת שיכון ובינוי - אס.בי.איי תשתיות בע"מ, חברה-בת של שיכון ובינוי בע"מ, בגין עבירת קשירת קשר לביצוע פשע ועבירה על חוק ניירות ערך.


במסגרת ההסדר, החברה תודה בביצוע העבירות והצדדים יעתרו להטיל על החברה קנס בגובה 10 מיליון שקל. בנוסף, הוגשה בקשה מוסכמת לחילוט אזרחי בסך כ-250 מיליון שקל מחברת SBI International Holdings AG, חברה-בת שוויצרית של אס.בי.איי תשתיות.

 

כזכור, עניינה של הפרשה באירועים שהתרחשו במסגרת פעילותה הבינלאומית של קבוצת שיכון ובינוי, לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 99 לחוק העונשין ביולי 2008. על פי כתב האישום שהגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה, עוד טרם כניסתו לתוקף של התיקון, נהגו חלק מהחברות בקבוצה לבצע תשלומים לגורמים שונים בארצות בהן פעלו, ללא קבלות, שחלקם היו בלתי נאותים. תשלומים שלא כדין אלו, והרווחים שנבעו מהם, נכללו והוטמעו בספרי הנהלת החשבונות של הקבוצה.

 

נוכח תיקון 99 לחוק העונשין וכמתחייב, בין היתר, מדרישות הגופים המממנים ורואי החשבון המבקרים, פעלו אורגנים בקבוצה לאימוץ קוד אתי ותוכנית אכיפה ולהטמיעם בארצות הפעילות. לצד זאת, באותה עת ובעיקר עד שנת 2012, קשרה חברת אס.בי.איי תשתיות קשר עם אורגנים שונים בחברות שלא להפסיק את מתן התשלומים. התשלומים השיאו לחברות תועלת.

 

נוכח מבנה הקבוצה, איחדה שיכון ובינוי לדו"חותיה הכספיים אשר פורסמו לציבור, את דו"חות אס.בי.איי תשתיות, אשר איחדה את דו"חות חברת SBI שוויץ שבבעלותה, וכללה בהם את התשלומים שלא כדין ששולמו ללא קבלות או מסמכים, וציינה בהם כי "להערכת ההנהלה, תשלום ההוצאות במתכונת הנ"ל אינו מהווה חשיפה מהותית לחברות הקבוצה". הצהרות אלה ניתנו על אף שאס.בי.איי תשתיות הייתה מודעת להשלכות האפשריות של התשלומים שלא כדין על עסקיה, וכי דו"חותיה הכספיים יאוחדו בדו"חות שיכון ובינוי. בכך, לא קיימה שיכון ובינוי אס.בי.איי תשתיות בע"מ את הוראות חובות הדיווח של תאגידים.


לשיכון ובינוי אס.בי.איי תשתיות בע"מ יוחסו עבירות קשירת קשר לביצוע פשע ואי קיום הוראת סעיף 36 בדו"ח שנמסר לרשות ולבורסה, עבירה על פי סעיף 53(ב)(5א) לחוק ניירות ערך.


במסגרת החקירה, נחקרו גם חשדות בנוגע לחברה-הבת שוויצרית של אס.בי.איי תשתיות. במקביל להסדר הטיעון שנחתם, הגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה בקשה מוסכמת לחילוט רכוש בהליך אזרחי נגד החברה השוויצרית בהיקף של 250 מיליון ש"ח. התיק נגד חברת שיכון ובינוי בע"מ הנסחרת בבורסה ייסגר.

 

חקירת הפרשה נוהלה במשותף על-ידי יאח"ה (להב 433) במשטרת ישראל ורשות ניירות ערך והתיק מטופל על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה. 

 

Comments


bottom of page