top of page

ע״ח הברון: השופט שם סוף לתביעות נגישות סדרתיות שפוגעות בעסקים


משרד המשפטים פירסם תזכיר חוק המפרט תיקונים בהליך ניהול תובענות ייצוגיות. הצעה זו נועדה לתמוך בעסקים קטנים העומדים בפני תביעות משפטיות, ולהקל על עומסים מתביעות סרק.


השופט עודד מאור, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, שם קץ לסדרת התובענות הייצוגיות המתנהלות בנושא הנגשת של אתרי אינטרנט עסקיים, תביעות אלו מוגשות לרוב בשם אנשים עם מוגבלות, החלטת השופט מאור נועדה להקל את העומס על בעלי עסקים קטנים שעלולים להיתפס לא מוכנים לתביעות אלו, ולא תמיד בצדק - ויש להקדים פנייה בכתב למפר לכאורה המאפשרת לתקן את ההפרה.


השופט אלי ברנד מבית המשפט השלום בנתניה דחה לאחרונה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד יקבי הברון שיווק 1993 בע"מ - שיסודה בטענת התובע כי יקבי הברון לא פרסמה באתר המרשתת שלה את הסדרי הנגישות שלה ולא מינתה רכז נגישות.


בהמשך לבקשה טוען התובע כי רק בעקבות הליך זה תיקנה יקבי הברון את מחדליה ובשל כך השיג ההליך את מטרתו ויש לפסוק לזכותו גמול ושכ"ט עו"ד.


לטענת יקבי הברון מדובר בבקשה קנטרנית ומופרכת מאין כמותה שעה שמנספחי הבקשה עצמה ברור כי לא היה יסוד לטענה בדבר רכז נגישות ומאחר שבכל הצילומים מאתר המרשתת שלה עולה כי קיימת הזמנה לפנות למספר טלפון לקבלת מענה על כל שאלה וכן קישור להצהרת הנגישות כך שלא היתה פגיעה כלשהי לאנשים עם מוגבלות.


לפיכך, קבע השופט ברנד, כי ההפרה לא היתה מהותית ובוודאי שהאמירות הדרמטיות של התובע אינן משקפות במדוייק את המצב  - במקרה זה יש לזכות את יקבי הברון שיווק בע"מ.

תגובה 1

1 Comment


Guest
Jun 26

פרסום "משפטי" שלא מציין מספר הליך???

Like
bottom of page