top of page

ביהמ"ש: הדיון ייפתח מחדש - יורשים לא צורפו להליך המשפטי על קרקע בנווה צדקעוד סכסוך משפחתי במיליוני שקלים. יהושע שמול ז"ל היה בעל קרקע ברחוב החרמון 30 בשכונת נווה צדק בתל אביב. בשנת 2018 קבע בית המשפט העליון כי בנו בכור שמול ז"ל יירש את העיזבון ויירשם כבעלים, מכוח החזקתו ארוכת השנים בנכס.


זאת בתום הליך משפטי שנמשך תשע שנים בין ילדיו של בכור, יורשי העיזבון, מול מי שהיה רשום בנסח הטאבו על הקרקע., ילדיו הנוספים של יהושע,, יעיש ושושנה, לא היו מעורבים בהליך וגם לא ידעו עליו. 


ארבע שנים לאחר מכן הגישו יורשיהם של יעיש ושושנה ערעור לבית המשפט המחוזי בטענה שבית המשפט הוטעה לחשוב שרק בכור הוא היורש היחיד והחוקי. הם ביקשו את ביטול זכויותיהם של הצאצאים של בכור ולרשום את הקרקע על העיזבון של יהושע, כך שיהיו זכאים לחלק מהקרקע. 


נכדיו של בכור התנגדו וביקשו את דחיית התביעה. השופטת עידית ברקוביץ מבית המשפט המחוזי בתל אביב -דחתה את בקשתם. הם לא נרתעו, והגישו בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.


השבוע דחתה השופטת רות רונן את הבקשה והדגישה את הצורך בהליך לביטול החלטת בית המשפט העליון בעניין הבעלות בקרקע. כי ברור שהיה צריך לצרף את יעיש וצאצאיו להליך הקודם, שקבע את הבעלות על הקרקע.


השופטת רונן קבע כי כאשר פסק דין משפיע על זכויותיו של  צד הכרחי להליך, ניתן בהיעדר אותו צד - הוא חסר סמכות ובטל, קבעה.


עוד הדגישה רונן כי נוכחותם של כל צאצאיו של יהושע חיונית על-מנת לפסוק בו ביעילות ובשלמות  "אי-צירופם פגע בכללי הצדק הטבעיים; וכן על פי אחת העמדות בפסיקה – אם עומדות להם לכאורה טענות לגופו של פסק הדין בהליך הקודם".


השופטת הבהירה כי התביעה הנוכחית אינה רק בקשה למשפט חוזר אזרחי, אלא בקשה לביטול פסק דין, שכן לא היה ליורשים את יומם בבית המשפט.  לקביעה זו יש משמעות כשדנים בהקשר לבקשה לסילוק על הסף. ההליך יימשך בבית המשפט המחוזי.


השופטת רונן אמרה ש"איננה סבורה שיש לקבל את טענת המבקשים לפיה החלטת בית המשפט קושרת אותם בהליך סרק בלתי מוגבל בזמן. משכך דין הערעור להידחות. המבקשים יישאו בהוצאות המשיבים בסך של 5,000 שקלים".

Comments


bottom of page