top of page

שופט מחוזי הקליט דיוני הוכחות בווידאו - העליון: "מדובר בהחלטה חריגה"בית המשפט המחוזי בבאר שבע הקליט בוידאו דיונים בהם העידו עדים בתביעה אזרחית בהסכמת הצדדים. התביעה עסקה במחלוקת בשאלה האם כספים שנתן התובע לחברת אורדקה נועדו לרכישת מניות או כהלוואה. השופט שלמה פרידלנדר הדגיש כי להקלטת הווידאו יש חשיבות מכרעת ל"השבחת קביעת האמת" והבהיר כי הצילומים ישמשו אך ורק את בית המשפט ולא יהיו נגישים לצדדים המעורבים.

 

בעקבות הפסד התובע בתביעה, הוא הגיש ערעור לבית המשפט העליון בבקשה לקבל את תיעוד העדים. עם זאת, השופטים עופר גרוסקופף, רות רונן ויעל וילנר דחו לאחרונה את הערעור, והתייחסו לכך שהשופט תיעד את הצדדים בוידאו , ואמרו כי הדבר נמצא אמנם בסמכותו הפורמלית של בית המשפט, במיוחד בהליכים אזרחיים בהסכמת הצדדים, אך מומלץ להימנע מפעולות כאלה בעתיד.

 

יתרה מכך, השופט גרוסקופף אמר "לא סברתי כי יש מקום שנצפה בעדויות המוסרטות, וזאת לאור התרשמותי כי הערכאה המבררת עשתה מלאכתה נאמנה בכל הנוגע להתרשמות מהעדים וקביעת ממצאי העובדה והמהימנות; חמישית, ככלל, יש מקום לאפשר לצדדים גישה לתיעוד מהסוג בו עסקינן, ולא להגבילה לבית המשפט בלבד כפי שפרוטוקול הדיון הינו גלוי, על דרך הכלל, גם לצדדים". 

 

השופטת רות רונן הביעה דאגה ואמרה כי התנהלותו של בית המשפט בהקשר זה לא הייתה רצויה. זאת מאחר שאין ראוי כי בית המשפט יקבע, אף אם בהסכמת הצדדים – כי חלק מהחומרים שעתידים לעמוד בפניו ולשמש אותו לצורך הכרעתו במחלוקת בין הצדדים, לא יהיו זמינים כלל לצדדים עצמם.

 

השופטת יעל וילנר "כלל בסיסי הוא, כי ראיות המשמשות להכרעה בהליך צריכות, להיות חשופות לצדדים. מכאן אף נובע עיקרון היסוד, שלפיו לא ניתן להציג במשפט ראיה שלא ניתן לחשוף בפני בעל הדין שמנגד (ראו, למשל: יניב ואקי דיני ראיות כרך ג' 1581 (2021)). לפיכך, חריגה מכללים אלו מצריכה הצדקה מיוחדת וכבדת-משקל, שלא הוצגה בענייננו"

Comments


bottom of page