top of page

השופטת זרבל-קדשאי מציבה גבולות לדרישות שכר הטרחה המופרז של מנהלי עזבוןשופטת בית המשפט לענייני משפחה בחיפה (בצילום) לירון זרבל-קדשאי דחתה דרישת שכר הטרחה של מנהלי עזבון, שטענו כי מגיע להם שכר טרחה של 10.9 מיליון שקל, ופסקה להם 1.5 מיליון שקל בלבד.


מנוחה תושבת ואזרחית חו"ל הלכה לעולמה בשנת 2006 והותירה אחריה רכוש בהיקף רב כאשר עזבונה גדול ורב לפי כל קנה מידה, מציינת השופטת. וכן, כל שלושת הילדים תושבי ואזרחי חו"ל.


באוקטובר 2008 ניתן צו קיום צוואה ביחס לרכושה בישראל. בהתאם לצוואה, המנוחה הורישה את עיזבונה לחברה בע"מ. את המניות בחברה הורישה לשלושת ילדיה, כאשר בן המנוחה, היורש, משמש אף מנהל עזבון.


לשם מימוש צוואת המנוחה, נדרשו המנהלים להעביר את נכסי המקרקעין ואת הכספים הרשומים על שמה של המנוחה, על שם החברה, בואכה העברת מניות החברה בחלקים שווים לשלושת היורשים.


במהלך שנת 2011 התגלתה מעילה בנכסי המשפחה על ידי רואי החשבון של המשפחה, ובהוראת היורשים לכאורה נעצר הטיפול בעזבון המנוחה.


לאחר ביצוע חקירה ואיסוף חומר, הגישו החברה והבן בחודש ספטמבר 2014 תביעה נגד הרו"ח ואחרים בסך 44,000,000 ₪ לבית המשפט המחוזי בחיפה. בשנת 2018 התביעה התקבלה ורוה"ח ואחרים חויבו בדין בתשלום סכומים לתובעים.


לטענת היורשים, "לאחר גילוי התרמית התבקשו להשהות את הטיפול בחלוקת ומימוש עזבון המנוחה. הבן מוסיף כי מעבר להיותו מנהל עזבון הוא שניהל את החברה על כל המשתמע מכך, ומזכיר כי החברה מנהלת נדל"ן בהיקף עצום ובחשבונותיה היו 160,000,000 ₪".


שווי הנכסים של המנוחה "במועד פטירתה" הוא 273,715,886 ₪. מכך מבקשים לגזור המנהלים 4% בצירוף מע"מ שהם 10,948,635 ₪ לפני מע"מ.


מנגד, היורשים הגישו תגובה מקיפה המתייחסת לכלל הנטען. לטענתם שכ"ט מנהל עזבון כשהיקף העזבון גדול בתי המשפט נוהגים לפסוק שכ"ט בשיעור הפחות מ – 1%. יוצא אפוא שדרישת המנהלים לשיעור 4% היא חריגה.


עוד לטענת היורשים, העברת הבעלות בנכסי המקרקעין מהמנוחה אל החברה היתה אף היא שגרתית ולא היתה כרוכה בכל מאמץ מיוחד. מדובר בפעולה טכנית שלא נתקלה בכל התנגדות ולא היה צורך בנקיטת כל הליך.


סוף דבר

השופטת זרבל-קדשאי אמרה כי לאחר ששקדה ארוכות בבקשת המנהלים, ובתגובת היורשים, היא שוכנעה כי דרישת המנהלים לעניין שיעור שכר הטרחה המבוקש (4%) חורגת. 


בנסיבות אלה קבעה השופטת "מצאתי לנכון להעמיד את שכר טרחת המנהלים על סך 1,500,000 ₪ בתוספת מע"מ 
Comentários


bottom of page