top of page

מתווכים ותובעים: המתווך דרש דמי תיווך וישלם ללקוח הוצאות משפט בסך 31,590 שקלבית משפט השלום בחיפה דחה לאחרונה תביעת דמי תיווך שהגישה חברת התיווך "פמילי נדל"ן והשקעות" (RE/MAX Family) בעסקת מכירת דירה.


התיק נסוב סביב עובד בחברת התיווך שלטענתו עבד לקידום העסקה אך לא הגיע לעדות בבית המשפט. השופט (בצילום) רמזי חדיד הטיל ספקות לגבי רישיון התיווך של העובד וקבע כי לא בטוח שהוא הגורם המכריע במכירה.


מקור הסכסוך החל לקראת מאי 2018 כאשר בעל דירה בקרית ביאליק פנה למשרד תיווך למכירת הנכס.

בהמשך תלה עובד החברה, הטוען כי הוא מתווך, שלט 'למכירה' בחזית הדירה בצירוף פרטי התקשרות.


רופא שיניים שמרפאתו סמוכה לדירה פנה למתווך, מסוקרן מהשלט, התקשר עם המתווך ולבסוף חתם על הסכם תיווך ביולי 2018.


שנה לאחר מכן הגיעו בעל הדירה ורופא השיניים להסכמה למכירת הנכס בסכום של 2.5 מיליון שקל. עם זאת, הם סירבו לשלם דמי תיווך לחברה, מה שהוביל לתביעה המשפטית.


חברת התיווך טענה כי למתווך היה תפקיד מרכזי בהיכרות הצדדים ובמכירה, ולאור הפעולות שנקט המתווך הוא זכאי לדמי התיווך ולסכומים נוספים, ובסך הכול 161,776 שקל.


השופט הבהיר כי למעט תליית השלט, בדירה באמצעות דוד העובד לא עשה מאומה במסגרת התיווך בין הנתבעים. יתירה מכך, אומר השופט "המפגש בין הנתבעים לא היה באמצעות דוד או הודות לפועלו, אלא בעקבות הקשר שנוצר בין בנו של אחד הנתבעים, וזאת באמצעות פרטי האחרון שהופיעו על השלט שהוא תלה על חזית הבית".


הנתבעים טענו שלא התקיימו התנאים לקבלת דמי תיווך. לדבריהם, הוא לא תרם למכירת הנכס. בנוסף, לא הוכח שיש לו רישיון תיווך.


עוד טענו הנתבעים כי ההסכם בסופו של דבר הושג בשל יוזמה של בעל הדירה, שהציב באופן עצמאי שלט נוסף 'למכירה' לאחר תום תקופת הבלעדיות.


השופט חדיד הסביר "מתווך זכאי לקבל דמי תיווך אך בהתקיים שלושה תנאים מצטברים: הראשון, הוא בעל רישיון תיווך בתוקף, השני, הוא מילא אחר סעיף 9 לחוק, ואשר ענינו בחתימת הזמנת תיווך והפרטים שיש לכלול באותה הזמנה, כמפורט בהמשך, והשלישי, הוא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב".

 

סוף דבר:

לפיכך קבע השופט: "לאור מכלול הנימוקים לעיל, אני דוחה את התביעות בהליך זה". התובעת תשלם לנתבעים הוצאות משפט בסך 31,590 שקל.

Comments


bottom of page