top of page

השופט חגי ברנר האריך את הקפאת ההליכים נגד קבוצת הנדל"ן חנן מורסגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, חגי ברנר, האריך את הקפאת ההליכים נגד קבוצת הנדל"ן חנן מור עד להודעה חדשה. ההחלטה מגיעה כשהחברה מתמודדת עם חובות ניכרים של 2.6 מיליארד שקל.

 

קבוצת הנדל"ן חנן מור נמצאת בחודשים האחרונים במצב של הקפאת הליכים כשברקע חובות מורכבים בעיקר מהתחייבויות כלפי נושים, כאשר חלק ניכר קשור לקרקעות בשדה דב.

 

זאת, כדי לאפשר למנהל ההסדר, עו"ד אודי גינדס, להשלים את הצעת הסדר הנושים ולהביא אותה לאישורם.


ההסדר המוצע מבקש לתת מענה להתחייבויותיה הכספיות של הקבוצה. התוכנית כוללת מכירת הקרקע בשדה דב, השלמת בניית מאות יחידות דיור והמשך פעילות בקניונים בחריש ובמודיעין. בנוסף, הקבוצה שואפת לממש נכסי קרקע נוספים כדי להפחית את המינוף שלה במאות מיליוני שקלים.

 

חשוב לציין שההסדר המוצע אינו כולל מכירת הקבוצה כולה או הכנסת שותף חדש. במקום זאת, ההסדר מבוסס על המשך קיומה של קבוצת חנן מור כעסק חי.

 

קבוצת הנדל"ן מצויה בהקפאת הליכים מזה חודשיים, בשל חובות של 2.6 מיליארד שקל לנושים הפיננסים. מעבר לכך, גינדס הביע חשש שאם ההסדר המוצע לא יאושר, מספר הנושים והנפגעים שנפגעו מקריסת החברה יגדל באופן משמעותי.

 

גינדיס, נציגו של חנן מור, הדגיש כי טרם הושגה הסכמת הנושים.


לאור בקשת רשות ניירות ערך לתיקון דוחות החברה לשנים 2022-2023, צפוי שתמונה הנהלה חדשה. כאשר, דוד זבידה כבר מונה למנהל הראשי, ומחליף למעשה את חנן מור בתפקיד זה. שינויים אלה מסמלים שינוי פוטנציאלי במבנה החברה.

 

Comments


bottom of page