top of page

אב הלך לעולמו בבית חולים והקליט עצמו נותן הוראות לחלוקת רכוש - מה קבע השופט?לאחרונה דחה השופט בן שלו מבית המשפט לענייני משפחה בקשה לקיום צוואה בעל פה, ("צוואת שכיב מרע") של אב לארבעה ילדים, אשר הוקלט ממיטתו בבית החולים כי ילדיו "הרגו לו את החיים". השופט שלו קבע כי לא הוכח כי המנוח התכוון לתת לאמירותיו משמעות צוואתית. לפיכך, העיזבון יחולק שווה בשווה בין ילדיו.


המנוח, אב בן 63, הקליט את עצמו נותן הנחיות לגבי חלוקת רכושו לפני פטירתו בבית החולים. בהקלטה ציין במפורש כי אינו מעוניין שילדיו ירשו חלק מחסכונותיו של מאות אלפי השקלים מחשבונו ומביטוח החיים שלו.


עוד ציין האב את אכזבתו ופגיעתו, הוא הזכיר כי לא יאפשר להם את הסיפוק של לחגוג על כספו.

לאחר מותו, תמללו אחיותיו של המנוח את דבריו המוקלטים והגישו אותם כצוואה תקפה לרשם הירושה.


במקביל, עתרה אחת מבנותיו למתן צו ירושה על פי חוק. כאשר הוגשו התנגדויות נגד שתי הבקשות, הועבר התיק לבית המשפט לענייני משפחה.


השופט שלו ניהל את התיק ובחן את הטיעונים שהציגו אחותו וילדיו של המנוח. האחות טענה כי האמירות המוקלטות עומדות בדרישות דיני הירושה ויש לכבדן כצוואה תקפה. עם זאת, ילדיו טענו כי לא הוכחה ידיעת אביהם על מותו הקרוב, מרכיב מכריע לצוואה תקפה.


בפסק דינו ציין השופט שלו כי המשפחה הופתעה בנוגע לעיתוי מותו של המנוח. כתוצאה מכך, הוא תהה אם יש לראות בהצהרות המוקלטות כצוואה. עוד הדגיש השופט כי גם אם דברי המנוח נראים כצוואה, עדיין לא ברור מה היו כוונותיו המדויקות.


השופט התייחס לסעיף 33 לחוק הירושה הקובע כי "הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה – בטלה". נוכח העמימות הפרשנית סביב דברי המנוח, הגיע בית המשפט למסקנה שאין לנהוג לפיהם בפועל.


בית המשפט הדגיש גם את הנסיבות סביב ההקלטה עצמה. זאת משום שהיא בוצעה במכשיר הטלפון של אחיו, בעוד שלפי אחת העדויות הטלפון של המנוח היה ברשותו ונגנב לאחר מותו. בנסיבות אלה תמה השופט מדוע המנוח לא השתמש במכשיר משלו לצורך ההקלטה.


השופט קבע כי אין לראות בדברי המנוח כצוואה, בית המשפט לענייני משפחה קיבל את ההתנגדויות שהעלו ילדי המנוח. משכך, יינתן צו ירושה המחלק את העיזבון שווה בשווה בין הילדים.


סוף דבר:

"לאור משכו של ההליך ובשים לב לכך שנוהלו מספר דיונים, מהם שני דיוני שמיעת ראיות, היה מקום לשקול חיובה של מ', מבקשת צו קיום הצוואה, בהוצאות הצד שכנגד בשיעור הנוטה לצידה הריאלי של המטוטלת. אלא שבשים לב להתנהלות הדיונית גם מצד הילדים שאף הקשתה שלא לצורך את ניהולו של יום שמיעת הראיות הראשון למצער, תישא מ' בהוצאות הילדים, ביחד ולחוד, בשיעור מתון יותר, בסך כולל של 25,000 ₪".


Komentarze


bottom of page