top of page

השופט אריאל ברגנר אישר תביעה לפיצוי בסך 2.5 מיליון על נזקי קבלן


השופט אריאל ברגנר מבית משפט השלום בפתח תקווה אישר תביעה לפיצוי בסך כ־2.5 מיליון ש"ח שהגישו כ־160 רוכשי דירות בפרויקט "השמורה" בראש העין נגד היזמית בגלל איחור במספר חודשים במסירתן.


חברה יזמית זכתה במכרז לבניית עשרה בניינים שבהם כ־280 דירות בפרויקט "השמורה". חלק מהדירות שווקו במסגרת תוכנית "מחיר מטרה" של משרד הבינוי והשיכון וחלק הוצעו למכירה בשוק החופשי. לצורך ביצוע הבנייה התקשרה הנתבעת עם קבלן מבצע. לפי הסכמי המכר עם הרוכשים, היה על החברה למסור את הדירות עד לאמצע שנת 2018, אלא שבפועל הן נמסרו באיחור של מספר חודשים (בין חודשיים לתשעה חודשים).


להגנתה טענה היזמית שחודשיים בלבד אחרי שהתקשרה עם קבלן לביצוע הפרויקט הוא נקלע לקשיים כלכליים עקב חובות של מיליארדי שקלים, וניתן כלפיו צו הקפאת הליכים שמנע את המשך העבודות באתר הבנייה. היזמית טענה כי התנגדה בזמנו להקפאת ההליכים, אך בקשתה נדחתה ולכן הפכה ל"בת ערובה" על ידי צו בית המשפט. לשיטתה, קריסת הקבלן לא הייתה בשליטה ונחשבת ל"כוח עליון" שפוטר אותה מאחריות לפצות את הרוכשים על העיכוב במסירת הדירות.


השופט ברגנר ציין שבמקרה כזה בית המשפט העליון טרם נתן עמדתו בנושא, ולא ברור אם מוצדק להטיל אחריות לעיכוב במסירת דירות על יזם, כאשר האיחור נבע מקריסה כלכלית של הקבלן המבצע. עם זאת, הוא אימץ פסיקה של בית המשפט המחוזי שאליה הפנו התובעים, שלפיה יש להטיל את האחריות בעיכוב על היזמית, שכן לה יש אפשרויות טובות יותר לגדר את הסיכון של קריסת הקבלן מאשר לקונים. בנוסף ציין כי היזמית אינה מוגבלת בקביעת מועד מסירת הדירות, ובסביבה עסקית שבה קריסת קבלן היא דבר שכיח – אין הצדקה שהרוכשים יסבלו מהחלטתה לקבוע מועד מסירה מוקדם. לבסוף ציין שהוא לא מתעלם מכך שהטלת חובת פיצוי על יזם המאחר במסירת הדירות חרף מניעות משפטית להמשיך בבנייה, עלולה לגרום להשלכות רוחב שליליות ולעליית מחירי הדיור הגבוהים ממילא. אלא שלדבריו, בראייה הכוללת יש להעדיף הגנה על רוכשים לעומת מזעור עלויות ליזם.


בעקבות זאת, דחה השופט ברגנר את הטענה שהתמוטטות הקבלן נגרמו בשל נסיבות חיצונית שהופכות את קיום החוזה לבלתי אפשרי ("כוח עליון") וקבע פיצי של כ־2.5 מיליון ₪.


Comments


bottom of page