top of page

העליון: "עתירה טורדנית, עו"ד עודד הוכהאוזר ולקוחתו ישלמו לאוצר המדינה 10,000 שקל


עו"ד עודד הוכהאוזר ולקוחתו שרית ראובן ישלמו לאוצר המדינה 10,000 שקל בשל "עתירה מופרכת, טורדנית, כוללנית ונעדרת תשתית עובדתית ומשפטית" - קובע (18.11.23) שופט בית המשפט העליון, עופר גרוסקופף, אשר דחה אותה על הסף בלא צורך בתגובות. הוא גם ציין, כי מדובר בעתירה רביעית באותה מתכונת שמגיש הוכהאוזר.


העתירה השתרעה על פני 51 עמודים והם ביקשו 13 צווים על תנאי לביצוע תיקוני חקיקה ולמניעת התכנסותה של הוועדה לבחירת שופטים. הוכהאוזר וראובן טענו שיש צורך דחוף ב"עצירת ההפיכה השלטונית שמבוצעת על-ידי הרשות השופטת!" ויישום "הרפורמה המשפטית שהתקבלה על-ידי בית משפט זה בבג"ץ הוכהאוזר 5204/20".


גרוסקופף אומר כי בנוסף לאופיה של העתירה כפי שצוטט לעיל, היא "לוקה בחוסר ניקיון כפיים, משלא ציינו העותרים את דבר העתירות הקודמות, למעט פסק הדין בעתירה אחת (בג"ץ 5204/20 הנזכר לעיל), שאף הוא מוצג באופן מסולף לחלוטין".


אתר News1 מציין, כי אותה עתירה נדחתה על הסף בשל שורה של פגמים מהותיים ובעיקר משום שבג"ץ אינו מורה לכנסת מה לחוקק. סכום ההוצאות שפסק גרוסקופף לטובת אוצר המדינה הוא גבוה יחסית למקובל בבית המשפט העליון. השופטים דוד מינץ ואלכס שטיין הסכימו עם גרוסקופף.באדיבות: אתר News1Kommentare


bottom of page