top of page

ביהמ"ש ברמלה: אנשי חמאס שנלכדו ייעצרו ל-45 יום ולא פחות


שופטת השלום רבקה גלט קובעת שהתקנות מורות לבית המשפט להאריך ב-45 יום ולא פחות את מעצרם של המחבלים שנלכדו אחרי 7 באוקטובר.


אנשי חמאס שנלכדו לאחר 7 באוקטובר ייעצרו ל-45 יום ולא פחות, שכן התקנות קובעות במפורש שזוהי תקופת המעצר שאין לסטות ממנה. כך קובעת (17.11.23) שופטת בית משפט השלום ברמלה, רבקה גלט.


גלט דנה בבקשה המדינה להאריך את מעצרו של איש חמאס לו מייחסת המדינה עבירות של סיוע לאויב במלחמה, רצח במסגרת ארגון טרור, עסקה בנשק למטרת טרור, קשר לפשע, חברות בארגון טרור, קבלת אימון והדרכה למטרת טרור, חברות בארגון טרור, העמדת אמצעים לארגון טרור. סניגורו לא חלק על המסוכנות ועל הצורך בהמשך המעצר, אך טען שיש להאריכו בפחות מ-45 יום.


גלט דחתה טענה זו, בציינה את התקנות שנכנסו לתוקפן לפני שבועיים, ולפיהן "ציווה שופט על מעצרו של חשוד בנוכחותו, תעמוד תקופת המעצר על 45 ימים. ואולם רשאי שופט להאריך את המעצר לתקופה של 45 ימים נוספים". לדבריה, "עינינו הרואות, מתקין התקנות בחר לנקוב את תקופת המעצר וקבע באופן קטגורי שעל בית המשפט להורות כי תקופת המעצר תעמוד על 45 ימים, טבין ותקילין. אינני רואה כיצד ניתן לפרש נוסח זה כמתיר לבית המשפט לקצוב תקופת מעצר קצרה מ-45 ימים, ואין דברי ההסבר יכולים לגבור על נוסח הסעיף עצמו".


גלט מציינת את ההבדל הברור בין ניסוח זה לבין חוק המעצרים הרגיל, האומר שבית המשפט יקבע "תקופה שלא תעלה על..." - ומכאן שהמחוקק הבחין במכוון בין תקופת מעצר מירבית לבין תקופת מעצר מחויבת. "היות שעסקינן בתקנות חדשות שתוקנו ביום 7.11.23 כשמדינת ישראל מצויה בעומקה של תקופת המלחמה, וכיון שאין המחוקק ומתקין התקנון משחיתים מילותיהם לריק, יש להסיק כי אכן כוונתם הייתה לכך שבאופן שונה מימות השגרה, לעת הזו תחול על בית המשפט החובה להאריך את המעצר ב-45 ימים ולא פחות מכך".


לדברי גלט, "אך ברור שעומדת חזקת התקינות המנהלית למתקין התקנות, ויש להניח כי בעת התקנתן ידוע היה עד כמה מורכבת משימת החקירה בתיקים הביטחוניים הקשורים למתקפת החמאס, ופרק הזמן שנקבע לוקח בחשבון כל זאת". עוד היא מעירה, כי גם אם הייתה לה סמכות לקבוע תקופת מעצר קצרה יותר - היא לא הייתה עושה זאת לנוכח צורכי החקירה הרבים והמורכבים.

אדיבות: אתר News1

תגובה 1

1件のコメント


ゲスト
1月08日

כל הכבוד!

いいね!
bottom of page