top of page

הפרקליטות ניסתה להרשיע צ'יינג' בהלבנת הון, השופט סוקול; האישה אינה "קוף"


בפסיקת בית המשפט האחרונה, זוכו ​​זוג שהואשמו בשנת 2018 בהלבנת הון והונאה, הקשורים לרישום העסק שלהם, לאחר מאבק משפטי של חמש שנים. בעוד השניים הורשעו במתן תצהיר כוזב, בוטלו האישומים בהלבנת הון ומרמה. התיק המתוקן הזה מעלה שאלות חשובות לגבי ההשלכות המשפטיות סביב הקמת עסקים ושימוש במידע כוזב בהליכים רשמיים.


התיק נסב על האשמה כי האישה הגישה תצהיר כוזב המסתיר את מעורבותו של בעלה בעסקי שירותי המטבע שלהם. נטען כי הדבר אפשר להם לקבל במרמה תעודת רישום ב-נש"מ ולעסוק בפעילויות אסורות הקשורות להלבנת הון. הפרקליטות טענה כי השימוש במידע כוזב לצורך קבלת התעודה מהווה עבירת מרמה.

השופט רון סוקול, מביהמ"ש מחוזי חיפה, קבע כי הבעל אכן מעורב בעסק. עם זאת, הדגיש כי הקמת החברה הייתה מאמץ משותף בין שני בני הזוג, והאישה השתתפה באופן פעיל בכל ההליכים הקשורים להקמתה. השופט דחה את התפיסה לפיה האישה הייתה בסך הכל משתתפת פסיבית בעסק, וקבע כי היא אינה "קוף", כפי שטענה התביעה.


עוד ציין השופט סוקול כי אמנם נעשה שימוש בתצהיר כוזב לקבלת תעודת הרישום, אך הדבר לא הפך אוטומטית את כל העסק לפעולה הכרוכה ברכוש אסור. הוא הדגיש כי בני הזוג לא התכוונו להסתיר נכסים בלתי חוקיים וכי תעודת הרישום התקבלה על סמך מידע כוזב, שלא כדי להסתיר את מקור הכספים הבלתי חוקיים.


למקרה זה השלכות משמעותיות על פרשנות עבירות מרמה והלבנת הון ביחס להקמת עסקים. פסק דינו של השופט סוקול מדגיש את הסכנות הפוטנציאליות בהפללת עסקים רק על סמך פגם הנובע מתביעות שווא במהלך הליך הרישום. הוא הזהיר כי קבלת עמדת התביעה עלולה להוביל להפללה בלתי מוצדקת של כל עסק המתמודד עם נסיבות דומות.


יתרה מזאת, הוסיף השופט כי זהו המקרה הראשון בו הפרקליטות הגישה אישומים להלבנת הון בתרחיש של קבלת תעודת רישום המבוססת על נתונים כוזבים, הצורך בבהירות במסגרת המשפטית סביב תיקים מסוג זה. עשויה לעורר הערכה מחודשת של מבנים משפטיים ופרקטיקות הקשורות לעבירות הונאה והלבנת הון בתהליך הקמת העסק.


זיכוי בני הזוג הנאשמים בפרשת הלבנת הון והונאה, תוך הרשעתם במתן תצהיר כוזב, שופך אור על מורכבות הפרשנויות המשפטיות סביב הקמת עסקים ושימוש במידע כוזב. פסיקה זו מערערת על התפיסה שעצם השימוש בתצהיר כוזב לרישום עסק מהווה אוטומטית פעילות הונאה.

コメント


bottom of page