top of page

השופט בנימין הירשל דורון שמע באי-נחת את דברי העירייה וביטל קנס לנכה בחניית אוטו תל


לבית משפט לעניינים מקומיים בתל אביב הוגשו לאחרונה כנגד דורון קילשטיין שלושה כתבי אישום בגין הודעות תשלום קנס ובשל כך ביקש להישפט.


שניים מכתבי האישום העמדת רכב כאשר הרכב חנה בחנייה במקומות השמורים לרכבי אוטו-תל ועבירה נוספת על העמדת רכב במקום חניה מוסדר ללא תשלום עבירה בניגוד לסעיף 12(א) לחוק.


הנאשם בשלב ההקראה כפר באשמה בשלושת כתבי האישום. לדבריו הוא נושא בתג נכה וחנייה במקומות השמורים לאותו-טל מותרת לו בנסיבות כתבי האישום מכוח חוק חניה לנכים.  


לטענתו, הוא זכאי להחנות כך עם תג הנכה וייתכן שהתג נפל או שהפקח לא ראה אותו , אך לגישתו משפנה לעיריית תל אביב בבקשה לבטל את הדוח ראוי היה שהרשות הייתה בוחנת טענתו שהוא אוחז בתג נכה, והייתה מורה על ביטול הדוח.


מנגד, העידו הפקחים שערכו את תשלום הקנס ומסרו בעדותם שהנחיית העבודה היא שאם קיים חניון סמוך עד ל-200 מטר ממקום החנייה באוט-תל מבוצעת אכיפה כנגד רכב נכה החונה באוטו-תל ואם חניון ממוקם מרחק של 300 מטר ויותר לא נערכת אכיפה.


אולם, הפקח בחקירתו בבית המשפט אישר שאינו בודק אם יש מקומות חנייה פנויים בחניונים קרובים.


לדברי עידו שמיר, מנכ"ל הראשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו שאחראית בין היתר על מיזם האוטו-תל מדובר בפרויקט רכב שיתופי המונה כ-360 רכבים שלטובתו הוקצו כ-720 מקומות חניה ברחבי העיר וחניית רכבי נכים במקומות חניה המוקצים לאוטו-תל גורמת לפגיעה.


השופט בנימין הירשל דורון (בצילום) שמע באי-נחת ולעתים בכעס רב את דברי מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי ואמר: "ככל שנוגע לטעמים נוספים שהועלו לחניית רכבי נכים בחניות אוטו-תל, אני סבור שמדובר בשיקולים שהם זרים לאלו שעלי להידרש בהליך זה. עלי לקבוע אם מדובר בהפרעה לתנועה ולא האם מדובר בהפרעה לפרויקט אוטו- תל".


לפיכך, קבע השופט כי הוא מזכה את הנאשם מהעבירות המיוחסות לו בשלושת כתבי האישום.

 

Comments


bottom of page