top of page

החלטה ראויה: ביהמ"ש המחוזי אישר למכור את אתר הנעליים שוז אונליין ל-ש. שסטוביץבית המשפט המחוזי בחיפה אישר את מכירת הנכסים והפעילות של חברת "סיפקו אונליין", המחזיקה באתר הנעליים שוז אונליין, לשסטוביץ תמורת 600 אלף שקל ובנוסף העסקת עובדים של החברה. בכך התעלמה השופטת בטינה טאובר (בצילום) מבית המשפט המחוזי בחיפה מהמלצת הנאמן שהמליץ למכור אותה לחברת TM 12.


בחודש מאי הוציאה השופטת טאובר צו עיכוב הליכים לחברה ומינתה לחברה המפעילה את אתר שוז אונליין את הנאמן עו"ד יוסי בן נפתלי. המפעילה והבעלים של האתר היא חברת "סיפקו אונליין", פלטפורמה בולטת למכירה מקוונת של מוצרי אופנה ונעליים באמצעות האתר shoesonline. הנחשב לאתר הנעליים הגדול בישראל.


בבקשה שהגישה החברה נטען כי החברה נקלעה לקשיים כלכליים עקב משבר שנבעו ממשבר כלכלי שפגע ביכולתה לגייס כספים. החברה טוענת לחדלות פירעון ונצברו לה חובות לספקים בהיקף של כ-9.7 מיליון שקל כאשר מועדי התשלום כבר חלפו. יתרה מכך, טרם שולמו משכורות לעובדים לחודש אפריל 2024 בסך כולל של כ- 327 אלף שקל, לצד חובות נוספים לעובדים בגין גמר חשבון וחוב כולל בחשבונות הבנק של החברה המשקפים חוב של מיליון שקל.


יצויין כי חברת ש. שסטוביץ שבית משפט קיבל את הצעתו בהתמחרות היא בעלת מניות בחברה המפעילה את אתר שוז אונליין. בהצעתה הציעה שסטוביץ להעסיק את דקל סטולרו שכיהן כמנכ"ל ובעל מניות בחברה.


סטולרו התחייב לשלם סכום של מיליון שקל לנושים המחזיקים בערבות אישית על פני תקופה של 3 שנים, בנוסף, שסטוביץ הצהיר בהצעה כי תעסיק את סטולרו 3 שנים לפחות כדי להקל על מילוי התחייבות זו.

 יש לציין כי לקראת הדיון שהתקיים הוגשו מספר התנגדויות לאישור המכירה לחברת TM 12.


לטענת TM 12 בית משפט אינו יכול להתערב בהתמחרות ולא ניתן לנצל הליכים משפטיים כדי לשנות את תוצאת ההתמחרות שביצע הנאמן.  TM 12 הגישה הצעה של 650 אלף שקל. בעוד שהנאמן העדיף את ההצעה הכספית של TM  12 אשר גבוהה ב-50 אלף שקל.


למרות זאת, השופטת טאובר אישרה את המכירה ל-ש.שסטוביץ וציינה כי "לנוכח הפער הקטן מאוד בתמורת הממכר העומד על 50 אלף שקל בלבד ושעה שהעסקתו של סטולרו על ידי חברת שסטוביץ לפחות למשך 3 שנים עשויה לאפשר בידו לגייס סכום של 1 מיליון שקל לטובת הנושים הנערבים וכאשר הצעת שסטוביץ אכן תאפשר המשך העסקת עובדים נוספים של החברה בין שורותיה, ראיתי לאשר את חברת ש. שסטוביץ כזוכה בהתמחרות".  מס' הליך: 27624-05-24Comments


bottom of page