top of page

ישי ריבו רכש שלוש דירות יוקרה בירושלים ב-6.5 מיליון שקל והגיע לבית המשפטכל עסקת מקרקעין בישראל מחייבת הגשת שומה עצמית ודיווח לרשות המסים. דיווחים אלו נבדקים על ידי משרד מיסוי מקרקעין אזורי לפי מיקומו של הנכס הנמכר, בהתאם לחלוקה של גושים וחלקות. לפיכך, ישנה חשיבות להכיר את הנהלים שהחוק קובע, כדי להביא לטיפול מיטבי ויעיל באותה עסקה ולאפשר העברה מוצלחת של הזכויות לצד הקונה.


פרסום ראשון: לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה בקשת ערר (מיסוי ומקרקעין) על החלטת שומת מס רכישה. ישי ריבו רכש שלוש דירות בפרוייקט היוקרתי JERUSALEM SPIRIT, אותן ייעד לשימוש כדירות להשכרה לתיירות לטווח קצר ולכן הצהיר על הרכישה כדירות החייבות במס רכישה בשיעור של 6%.


מנגד, רשות המסים החליטה כי מדובר בדירות מגורים ולפיכך חל על רכישת שלוש הדירות מס רכישה בשיעור של 8%. עוד אמרו רשות המסים, כי ריבו רכש את דירות המגורים כרכוש קבוע ולא כמלאי עסקי, ובכך ההגדרה לא מחריגה את דירת המגורים מהגדרת ״דירת מגורים״.


תמורת שלוש הדירות שילם ריבו 2,152,778 שקל ,2,152,778 שקל ו-2,207,887 שקל בסך כולל של 6,513,443 שקל. אולם לטענתו הוא ייעד את כל היחידות מראש לשימוש כיחידות להשכרה לתיירות לטווח קצר והפעלתן עם קבלתן.   


עוד אומר ריבו, כי החלטת רשות המסים אינה מתיישבת עם הגדרת "דירת מגורים" שכן, הוא רכש מספר דירות במתחם הכולל - בריכה שחיה, חדר כושר, סאונה, מקווה ועוד - על מנת לאפשר לשוכרים הרגשת מרגוע והבראה במיקום המהווה אזור תיירותי.


בתחילת הדיון ערך השופט אביגדור דורות (בצילום) ברור מחוץ לפרוטוקול בדבר האפשרות של הצדדים להגיע להסכמה, אולם נראה כי אין לכך סיכויים. המשך בדיון הבא, נובמבר 2024.

Comments


bottom of page