top of page

המועצה האזורית חוף השרון רדפה אחר דו"ח חניה מ-2018 ותפצה ב-30 אלף שקלהרשם הבכיר חילמי חג'וג' מבית משפט השלום בנתניה פסק לאחרונה פיצוי של 30,000 שקל, כאשר חשבון הבנק של תושבת צור משה עוקל משום שלא שילמה קנס חנייה. בתביעת לשון הרע שהגישה האישה נגד המועצה האזורית חוף השרון היא טענה שלא קיבלה מעולם הודעה על קנס לחובתה, ושהעיקול הוציא את דיבתה רעה.

 

ב-2018 נרשם לחובת התובעת קנס על ביצוע עבירת חנייה לכאורה במתחם תחנת הרכבת בבית יהושע. אלא שלטענתה התברר לה על כך לראשונה רק ב-2021, כשסניף הבנק שלה הודיע שהוטל עיקול על חשבונה במסגרת אכיפת החיוב. היא פנתה מיד למועצה וביקשה להסיר את העיקול, אולם נענתה בשלילה בטענה שנשלחו אליה כמה הודעות בדואר רשום.


אולם, היא הכחישה שקיבלה מכתבים, ובמאי 2024 הגישה את התביעה שבה טענה שהמועצה התרשלה, וציינה כי משהגיעה לידיעת התובעת, לראשונה דבר הודעת הקנס, נחפזה ב-2021 הודיעה על בקשתה להישפט, משלל טעמים שעמדו לזכותה.


עוד אומרת התובעת שלא קיבלה כל זימון, וסברה כי טענותיה נפלו על אוזניים קשובות, ומשכך, הקנס בוטל.


לטענתה, במהלך חודש דצמבר 2023 התברר לה כי מימשה המועצה בספטמבר 2023 עיקול על חשבונה בסך של 1300 שקל ומבלי שקדם למימוש העיקול כל הליך מוקדם.


לשיטתה, הטלת העיקול על חשבונה, מבלי שנמסרה לה כל הודעה מראש, מהווה התנהגות פסולה הנחשבת לפרסום לשון הרע. היא תבעה 80 אלף שקל מכוח חוק לשון הרע.


המועצה טענה מנגד ששלחה לה הודעות לתשלום הקנס בדואר רשום. לאחר שהוחזרו המכתבים היא העבירה אותם לחברה גבייה חיצונית ששלחה עוד מכתבי התראה.


בבואו לפסוק פיצוי לטובת התובעת הדגיש הרשם את חובתו לנקוט זהירות כשהוא פוסק פיצוי המוטל על הקופה הציבורית של רשות מקומית.


אולם בהמשך, הגיעו הצדדים להסכמות והגישו לרשם הבכיר חילמי חג'וג' הודעה על הסכם פשרה והמועצה תשלם לתובעת סך של 30,000 שקל.

 

Comments


bottom of page