top of page

והדרת פני זקן: ביהמ"ש שם סוף לאפליה מכוערת ומיותרת של "כלל חברה לביטוח"ביהמ"ש המחוזי בתל אביב אישר לאחרונה אישור הסתלקות מתוגמלת מתביעה ייצוגית נגד חברת "כלל ביטוח", פשרה זו באה על רקע חסימה באתר האינטרנט שלה, שלוותה בצירוף הודעה שלפיה הגיל המקסימלי לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל הינו 70.


לאחר הגשת הבקשה לייצוגית המודעה הוסרה, והשופטת (בצילום) מיכל עמית-אניסמן אישרה את ההסכם בין המעורבים על סיום ההליך ופסקה הוצאות שכר טרחה לטובת העותר.


הטענה העיקרית בבקשה לאישור הייצוגית נגד "כלל ביטוח", שהוגשה על ידי ערן לב, הייתה שהחברה מפלה אזרחים ותיקים לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל על בסיס גילם בלבד. העותר דן דרין, לשעבר סגן ראש עיריית תל אביב, סיפר על ניסיונו לרכוש ביטוח נסיעות אלא שכשמילא את תאריך הלידה שלו הוא קיבל הודעה לפיה "הגיל המקסימלי לביטוח הינו 70", והאפשרות המונעת ממנו למעשה להמשיך במילוי הטופס נחסמה.   


בבקשה נטען כתוצאה מהאפליה הנטענת על "כלל ביטוח" לשלם פיצוי בסך כ-26.9 מיליון שקל. מנגד טוענת "כלל ביטוח" כי לחברה לא הייתה כוונתה להפלות קשישים, הם הסבירו כי המודעה שהופיעה באתר הייתה תוצאה של תקלה טכנית ותוקנה מייד עם הגשת הבקשה.


"כלל ביטוח" הדגישה שהלכה למעשה, בתקופת התקלה בחברה המשיכו למכור ביטוח נסיעות לחו"ל ללקוחות בני 70 ומעלה. לפיכך, החברה דוחה את הטענה המפלה קשישים.


בשלב מסוים הציע בית המשפט לשני הצדדים לנהל הליך גישור, והם נעתרו לכך. לאחר סיומו של תהליך זה, הם הגישו במשותף בקשה למשוך את בקשת הייצוג.  בבקשה למחיקה נטען שלאור הסרת המודעה המפלה אין עוד צורך בהמשך ניהול ההליך.


כמו כן ביקשו הצדדים מבית המשפט לפסוק הוצאות לטובת העותר ועו"ד בסכום של 135 אלף שקל. בין היתר נטען שלבקשה הייתה תועלת ציבורית רחבה, המצדיקה לתגמל את העותר ובא כוחו על פועלם לטובת הכלל. 


השופטת עמית-אניסמן אמרה כי "נסיבות המקרה, בשים לב לכך שהכיתוב באתר האינטרנט של המשיבה הוסר, ובשים לב לכך שבקשת האישור מיצתה את עצמה, הרי שאין עוד תוחלת בהמשך ניהול התובענה, ומשכך טוב עשו הצדדי□ שהשכילו לייתר את המשך ההתדיינות בהליך זה על דרך ההסתלקות המתוגמלת. נמצאנו למדים, אפוא, כי אין עוד תועלת בקיומו של ההליך".  


היא הדגישה כי לא מדובר במקרה של "תביעת סרק" שמטרתה לגרוף רווח קל על חשבון חברי הקבוצה המיוצגת, שכן בעקבות הגשת הבקשה פעלה "כלל ביטוח" להסרת המודעה המפלה אשר הוצגה למעלה משנה וחודשיים לגולשים, ובכך פתחה את דרכם של מבוגרים מעל גיל 70 לרכוש ביטוח לנסיעות לחו"ל דרך האתר.

 

משכך, השופטת אישרה את הסתלקות הצדדים מבקשת האישור שכן מטרות ההליך הושגו, ולכן היא הורתה על דחיית התביעה האישית ומחיקת הבקשה לייצוגית. לפיכך, היא אישרה את הסכמת הצדדים בדבר הפיצוי שיינתן לעותר ולעורך הדין.


10582-01-24

 

Comments


bottom of page