top of page

הלך לבקר את הדודה החולה, וגילה שהוא יורש יחיד של משק חקלאיבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע אישר לאחרונה החלטה שקיבל רשם הירושה לבטל את הצו הקודם שחילק את עיזבונה של האם המנוחה בין עשרה אחים, כולל משק חקלאי, ובמקום זאת להוריש את כל העיזבון לאחד מהם בלבד. זאת על סמך צוואה של המנוחה שהתגלתה שנים אחרי מותה.


האם נפטרה ב-2014, וארבע שנים לאחר מכן נעתר רשם הירושה לבקשת אחד מילדיה לחלק את עיזבונה בין כל האחים. אולם בשנת 2020 הגיש אחד מהם בקשה לביטול הצו, בטענה שמצא צוואה חתומה על ידי האם בשנת 1996 לפיה הוא יהיה היורש היחיד. בהיעדר תגובה של תשעת האחים האחרים, אישר הרשם את בקשת הביטול מבלי להכריע בתוקף הצוואה. 


בהמשך, ביקש אח נוסף (המבקש) להפוך את ההחלטה על ביטול הצו, מה שהוביל את העניין לבית המשפט. המבקש טען כי האח הזוכה כבר היה מודע לצוואה משנת 1996 והיה עליו לטעון לקיומה הרבה קודם לכן, אולם הוא התעכב בחוסר תום לב ומתוך שיקולים מניפולטיביים.  בשל השיהוי המשמעותי בהתייחסות לצוואה, ביקש האח מבית המשפט לקיים את ההחלטה המקורית שקיבל הרשם. 


מנגד, טען הזוכה כי מודעותו לצוואה לטובתו הייתה מעורפלת והפכה לוודאית רק כאשר קבלת העתק בשנת 2020.


הוא הסביר כי נודע לו על הצוואה במהלך ביקור אצל דודתו המאושפזת בבית החולים, וזו סיפרה לו  שאימו  ז"ל "עשתה הכל על השם שלך. אמרתי אבל אין צוואה אין שום דבר היא אמרה שהיא עשתה ונתנה לרב צ'. לאחר מכן, עם גילוי הצוואה, ביקש מיידית לבטל את צו הירושה. 


השופטת (בצילום) שני כץ קבעה שמתקיימים לגבי הזוכה שני תנאים הנדרשים לצורך שינוי החלטת רשם הירושה: הצגת עובדה שלא נחשפה בפניו בעבר טרם מצב הירושה, ואשר בכוחה לשנות מהחלטתו. הטענה נעוצה בתנאי השלישי הקבוע בחוק, המחייב הצגת העובדה (במקרה זה, הצוואה) בהזדמנות סבירה המוקדמת יותר.


במקרה זה, השופטת שני כץ סברה כי האח הזוכה פעל ללא לאות לאיתור צוואת אימו והגיש את הבקשה מיד כשהדבר התאפשר.  עוד סיפר כי הוא שאל בזמן אמת רבנים שנהוג להפקיד אצלם צוואות,, והם הודיעו לו כי אין בנמצא צוואה של אימו.


בפסק הדין הודגש כי כשש שנים לאחר פטירת האם, במהלך ביקור אצל דודתו המאושפזת, נודע לאח הזוכה לראשונה על ירושתו. מאותו רגע ואילך הוא  םעל נמרצות לביטול צו הירושה.


"סבורני, כי המשיב פעל בשקידה סבירה לאיתור צוואת המנוחה, כאשר במרוצת השנים ניסה לאתר את הצוואה מספר פעמים באמצעות פנייה לבנו של הרב צ', רב היישוב אצלו נהגו תושבי המקום להפקיד צוואות ואולם זה מסר לו כי הצוואה לא הופקדה אצלו. אמרה השופטת. מכאן, הוסיפה כי "היה למשיב יסוד סביר להניח שהמנוחה לא ערכה צוואה כפי שסבר".


השופטת הדגישה כי כל האחים העלו השערות לגבי קיומה של הצוואה של אמם, אך באותה עת היה מדובר במידע לא ודאי ורק בגדר שמועה בלבד. שאוששה עם קבלת הצוואה ב-2020. בנסיבות אלה, השופטת הגיעה למסקנה כי הבן הזוכה עמד בתנאי החוק לשינוי החלטת הרשם, ולכן ההחלטה על ביטול צו הירושה תיוותר על כנה.


סוף דבר: המבקש יישא בהוצאות ההליך ושכר טרחת עורך דין בסך של 15,000 שקל.

コメント


bottom of page