top of page

ביהמ"ש בחיפה הרשיע את חברת בתי זיקוק לנפט - תשלם קנס של 3.5 מיליון שקלבעקבות חקירה פלילית של המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה והגשת כתבי אישום, הרשיע בית משפט השלום בחיפה את חברות בז"ן וגדיב ונושא משרה בחברות יריב גרץ במסגרת הסדר טיעון. כמו כן, הוטל עיצום כספי על חברת כרמל אולפינים. סך הקנסות עומד על 2,500,000 שקל, נוסף על עיצום כספי בסך 1,018,500 שקל על חברת כאו"ל.


חברת בז"ן הורשעה ונקנסה בסך 2,000,000 שקל. החברה חתמה על התחייבות להימנע מביצוע העבירות בסך 1,356,000 שקל למשך שלוש שנים. חברת גדיב הורשעה ונקנסה בסך 500,000 שקל. החברה חתמה על התחייבות להימנע מביצוע העבירות בסך 1,000,000 שקל למשך שלוש שנים. יריב גרץ, מנהל בכיר בחברות בעת ביצוע העבירות, הורשע ונקנס בסך 100,000 שקל. גרץ חתם על התחייבות בסכום זהה להימנע מביצוע העבירות למשך שלוש שנים. כמו כן, חברת כרמל אולפינים (כאו"ל) תשלם במסגרת עיצום כספי סך של 1,018,500 שקל.


לחברת בז"ן מפעל הממוקם במפרץ חיפה העוסק בזיקוק נפט גולמי ומוצרי ביניים, בייצור ובמכירה של מוצרי דלק. החברה חייבת לפי היתר פליטה שנתן לה המשרד להגנת הסביבה לעשות דיגומים תקופתיים לארובות המפעל ולוודא שערכי הפליטה אינם חורגים מן ההיתר. בבדיקות שנעשו במפעל ובבדיקות פתע שעשה מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה נמדדו חריגות בערכי הפליטה בארובות המפעל בין השנים 2017 ו-2019, שלא כהוראות היתר הפליטה ובד בבד עם גרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר. 


בעקבות הפרות אלו, נקט מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה צעדי אכיפה אשר הובילו בין השאר לחקירות פליליות של המשטרה הירוקה במשרד. כתב האישום במסגרת ההסדר כולל אירועים משני תיקי חקירה, ובמסגרתו הורשעו חברת בז"ן ויריב גרץ בגין גרימת זיהום אוויר חזק ובלתי סביר והפרות של היתר הפליטה שלא כדרישות ושלא כחוק.


לחברת גדיב מפעל הממוקם במפרץ חיפה העוסק בייצור כימיקלים, בהם חומר מסוכן ושמן מסוג בנזן. בנזן הוא חומר רעיל אשר חשיפה אליו יכולה לגרום להיווצרות תאים סרטניים. בנזן רעיל גם לסביבה הימית וגורם בריכוזים נמוכים לתמותת בעלי חיים ולפגיעה ביכולת הרבייה של דגים.


ב-18 באוגוסט 2021, במסגרת הטענת בנזן לספינה במסוף הכימיקלים בנמל חיפה, התפוצץ צינור והוביל לגלישת בנזן אל הים ולרשות הרבים. במהלך הטענת הבנזן, הפרו הנאשמים את תנאי היתר הפליטה שניתן להם מאת המשרד להגנת הסביבה, ופעלו שלא כהוראות החוק השונות. בגין אירוע זה הורשעו הנאשמים גדיב ויריב גרץ בשפיכת שמן למֵי הים, באיסור לכלוך רשות הרבים, באי נקיטת אמצעים מוקדמים בעת הזרמת שמן ובהפרת תנאים בהיתר הרעלים.


נוסף על כך, יוטל נגד כאו"ל עיצום כספי בסך 1,018,500 שקל בגין אירועים מספר שבהם הפעילה את לפיד האתילן במתקן המוֹנוֹמֵרִים שלא כהיתר הפליטה.Comments


bottom of page