top of page

מועמדים לדיינות פנו לשרה תמנו שטה: "לעצור את העוול וחוסר הצדק הזועק לשמים"כמה מועמדים לדיינות שלא נכללו ברשומות הבחירות הקרובות לדיינות פנו אל השרה פנינה תמנו שטה, חברת הוועדה למינוי דיינים, וטענו על העוול שהם שנגרם להם.


"אנו קבוצה גדולה של מועמדים למשרת דיין אזורי בבתי הדין הרבניים, רוצים להפנות את תשומת ליבך לעוול העצום ולחוסר הצדק והשוויון אותו אנו חווים", הם אמרו.


לטענתם, "מדובר בנו רבנים מכל גווני הציבור, שעברנו את מבחני ההסמכה לדיינות אחר עמל בן שנים רבות ובהצטיינות, בהמשך רואיינו בוועדות המשנה שנתנו לנו ניקוד גבוה ובכך הוכנסנו לרשומות של משרד המשפטים כמועמדים ראויים, הועדה בה את חברה החליטה בשרירותיות וחוסר צדק שאיננו ראויים להיכלל ברשומות, ולא נימקה את הדבר, לא נתנה שהות להיפגש עמה בכדי לשכנע אותה שהדבר אינו תקין, בכך נמנעה מאתנו ברגל גסה האפשרות הבסיסית של הזכות לבחור ולהיבחר שהיא יסוד ואבן דרך משמעותית אשר בלעדיה אין אנו נחשבים לדמוקרטיה".


עוד הוסיפו, "כי מעולם לא היה כדבר הזה שרבנים ראשיים שהוארכה כהונתם בהוראת שעה, ומשרתם כבר תמה לפני כשנה ואשר היא עומד לפוג עוד מספר שבועות, והם אלו שימנו דיינים ויקבעו עובדות למשמרת הבאה שתתמנה תחתיהם, לא היה כדבר הזה".


המועמדים קוראים לשרה תמנו שאטה לוודא שכל האנשים המוסמכים לדיינות ייכללו ברשומות הסופיות. "נבקש ממך בכל לשון של בקשה, אנא פעלי באופן מיידי לעצור את העוול וחוסר הצדק והשוויון הזועק לשמים, והודיעי בשם החוק השוויון המוסר וההיגיון כי יש להותיר ברשומות את כל מי שהיה בהם זה מכבר, ובכך לתת הזדמנות שווה לכל הפחות למראית עין לכל המתמודדים, ובנוסף להתריע כי וועדה שממנה את קרוביהם אינה חוקית בעליל וכי דינה הוא שכל פעולותיה אינם חוקיות וכל החלטותיה דינם להיבטל".

 

留言


bottom of page