top of page

הרשמת אידר ינון: בני זוג מהצפון עם חובות של מאות אלפי שקלים ישלמו 16 אלף שקלבהחלטה בתיק הוצאה לפועל שנפתח בשנת 2016 לביצוע שטר חוב על ידי חברה עליו חתמו חייבים, שהינם נשואים ומשמשים תא משפחתי מאוחד. נקבע למבקש צו תשלומים בסך 250 שקל המחולקים ל-84 תשלומים בהתאם להוראות חוק ההוצאה לפועל.


כשגובה החוב בעת קביעת התשלום עמד 104,845 שקל. המבקש עמד בצו התשלומים עד ליום זה, אך כיום גובה החוב עמד ע"ס 98,431.94 שקל כשמורכב מקרן החוב בלבד וריבית. עד יום זה התקבלו בתיק סך של 75,477.21 שקל.

 

החייב טען, כי סכום הריבית החודשית הנצברת בתיק עולה על סכום התשלום החודשי המשולם, דבר המהווה הנצחה לחוב והופך את התיק לתוכנית חיסכון עבור הזוכה. כמו כן, הדגיש החייב, כי בעניינו מתקיימים טעמים מיוחדים בגינם יש להפחית ריביות לפי החוק.

 

הרשמת (בצילום) אפרת אידר ינון קבעה, כי החוב עומד ע"ס 104,845 שקל וכי ניתן לחייב צו תשלומים על פי ס' 7א1 לחוק ההוצאה לפועל. כאמור, לאחר כשלוש שנים גובה החוב עומד בסך 98,431.94 שקל.

 

עוד קבעה הרשמת, כי לפי מסמכי שטר החוב שהוגש לביצוע, ריבית הפיגורים המתווספת לחוב עומדת כיום על של 19.15%. כאמור על פי הפסיקה מטרת ריבית הפיגורים היא לתמרץ את החייב לשלם את חובו, ולכן אם החייב משלם את חובו, אין תועלת בהחלת ריבית הפיגורים. 

 

הרשמת לא קיבלה את טענת החברה, כי מדובר בצו תשלומים נמוך ועל כן הצו מנציח את חובו של החייב, לדבריה, חובו של החייב נפרס על פי התשלומים אותו קבע המחוקק כתשלום ריאלי לפריסת החוב וקביעה זו היינה מחייבת.

 

"נגלה לפנינו מצב אנומלי, בו מרבית מתשלום החייב נבלע בריבית המתווספת לחוב חודש בחודשו כך שהלכה למעשה החוב נותר כמעט ללא כל שינוי", קבעה הרשמת. "תוצאה זו אינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק וכוונות המחוקק. בחוק נקבעה מסגרת לחלוקת החוב לתשלומים אשר אמורה, בסופו של דבר, להביא לפרעון החוב וסגירת תיק ההוצאה לפועל. הריבית במתכונתה הנוכחית נוגדת את התכלית המצויה בליבו של הסדר זה".

 

הרשמת התייחסה בהחלטתה לתיקון לחוק פסיקת ריבית והצמדה, שייכנס לתוקף באוקטובר 2024 "בעוד מס' חודשים ייכנס לתוקפו תיקון לחוק הריבית, אשר יתיר לרשם ההוצאה לפועל הסמכות להפחית את ריביות הפיגורים ללא טעמים מיוחדים ואת ריבית הבסיס בטעם מיוחד. כאשר בין השיקולים להפחתת ריביות על הרשם לשקול האם יש בהפחתה כדי לסייע לתשלום החוב או לסגירת התיק".

 

הרשמת התייחסה גם לנסיבות חייו של החייב, שהינו מורה המשתכר שכר ממוצע, החייבת השנייה בתיק, אשתו, לאחר לידה והיא פוטרה מעבודתה, לזוג שלושה קטינים הסמוכים לשולחנם ומכאן שיכולת ההשתכרות של החייבים הופחתה.

 

לאור האמור, קבעה הרשמת, כי החוב בתיק יעמוד על סך 16,105.68 ₪. החייב ימשיך לשלם את צו החיוב בסכום של 250 שקל עד לסילוק חוב, או לחלופין בידי החייב להפקיד את הסכום כולו בתוך 12 יום מהיום והתיק יסגר.

Comentarios


bottom of page