top of page

רשמת ההוצל"פ הורתה על סגירת תיק הוצאה לפועל: "הזוכה פעל בחוסר תום לב"ביום 18.6.20 נפתח תיק הוצאה לפועל לביצוע פסק דין כספי נגד החייב, כאשר החוב עמד במועד ההחלטה על סך של 771,300 שקלים. במהלך ניהול התיק, ננקטו כנגד החייב מספר פעולות עיקול צד שלישי כמו הבנקים, הביטוח הלאומי והנהלת בתי המשפט. עוד ננקטו צעדים כמו מימוש כספים, הגבלות על החייב, איסור יציאה מהארץ וחשיפת מידע אודות החייב.


משכך, קבעה הרשמת (בצילום) פני יעקובוביץ: "הזוכה פעל במסגרת ההליכים בתיק בחוסר תום לב משווע, וגרם לנקיטת הליכי גבייה משמעותיים ובכלל כנגד החייב, מקום בו לא עמד כנגד החייב לטובת הזוכה, כל חיוב משפטי ופסוק לביצוע"


בהחלטה הנוכחית צוין, כי החייב בקש להורות על סגירת תיק ההוצאה לפועל בטענה, כי פסק הדין שהוגש לביצוע במסגרת התיק בוטל, כך שלמעשה אין כל חיוב תקף שיש לפעול לגבייתו במסגרת תיק ההוצאה לפועל.

 

עוד צוין בהחלטה, כי תיק ההוצאה לפועל נפתח ביום 18.06.20 בבקשה לביצוע פסק דין כספי כנגד החייב, וגובה החוב בתיק נכון למועד ההחלטה עמד על סך של 771,300 שקלים. במסגרת ניהולו של התיק ננקטו כנגד החייב הליכי עיקולי צד ג' שונים אצל גורמים כגוון בנקים, ביטוח לאומי והנהלת בתי המשפט, ניתנה החלטת מימוש כספים, הוטלו על החייב הגבלות שונות בהתאם להוראת סעיף 66א' לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967, הוטל על החייב צו עיכוב יציאה מן הארץ ואף הוצא לבקשת הזוכה צו מידע אודות החייב.

 

במסגרת הבקשה, ציין החייב, כי הערכאה שנתנה את פסק הדין שהוגש לביצוע בתיק, הורתה עוד ביום 17.02.21 על ביטול פסק הדין, ובהמשך ביום 22.11.22 הורתה על מחיקת התובענה מחוסר מעש ועל סגירת תיק התובענה. החייב הדגיש, כי הזוכה פעל להטעיית המותב בתיק, כאשר המשיך למעשה לבצע הליכי גבייה כנגד החייב שלא כדין. משכך, יש לראות בזוכה כמי שפעל בתרמית, ולכן יש לחייבו בהוצאות.

 

מנגד, ציין הזוכה, כי החייב מהתל במערכת המשפט, מסתיר עובדות, וגורם לו להוצאות. הזוכה אישר, כי בשנת 2020 הוגשה בקשה לביטול פסק הדין, וכי בית המשפט אישר את הבקשה, ואפשר לנתבע להגיש כתב הגנה ולנהל את ההליך בבית המשפט. לטענת הזוכה, בעת שבו ניהל את ההליכים המשפטים בתביעה מושא פסק הדין, נפתח כנגד החייב הליך חדלות פירעון וההליכים המשפטים בהם היה החייב מעורב עוכבו.


הזוכה הגיש תביעת חוב לנאמן כאשר שבסופו של יום הורה בית המשפט של הפש"ר על ביטול ההליכים נוכח התנהלות החייב. הזוכה מציין, כי החייב הוא זה שגרם להפסקת הדיון בתובענה, וכי בקשתו לסגור את תיק ההוצאה לפועל מבלי פירוט הנסיבות הנ"ל הינה פגיעה בזוכה.

 

החייב ציין בתגובה לטענות הזוכה, כי הזוכה בתגובתו כלל לא חשף את העובדה שהתביעה נמחקה. כמו כן, ציין החייב, כי לא היה בפי הזוכה כל הסבר על העלמת עובדה זו מהמותב בתיק. עוד ציין החייב, כי ביום 07.03.24 פנה הזוכה לכבוד בית המשפט השלום בהרצליה בבקשה להחייאת התובענה, אולם בקשתו נדחתה. על כן, חזר החייב כאמור על בקשתו לסגירת התיק לאלתר, תוך חיוב הזוכה בהוצאות לאור התנהלותו.

 

הרשמת קבעה, כי לאחר שעיינה בבקשה ובעמדת הזוכה כמו גם בנתוני התיק, היא מוצאת לנכון לקבוע, כי הזוכה פעל במסגרת ההליכים בתיק בחוסר תום לב משווע, וגרם לנקיטת הליכי גבייה משמעותיים ובכלל כנגד החייב, מקום בו לא עמד כנגד החייב לטובת הזוכה, כל חיוב משפטי ופסוק לביצוע. בנסיבות אלו, וכפי שיובא להלן, בקשת החייב מתקבלת ותיק ההוצאה לפועל שבנידון ייסגר לאלתר ותוך חיוב הזוכה בהוצאות.

 

כאן המקום להדגיש, הבהירה הרשמת, כי לכלל ההסברים שביקש הזוכה לתת להתנהלותו ובייחוד אלו הקשורים בהתנהלות המיוחסת לחייב במסגרת הליכי חדלות הפירעון שהתנהלו כנגדו, ולטענות בנוגע לאופן יצירת החובות והנזקים לזוכה, אין כדי להועיל. אין בהסברים אלה כדי לתת תוקף משפטי ולגיטימי לניהול ולנקיטת הליכי גבייה חמורים ומשמעותיים כנגד חייב, שעה שלא עומד כנגדו כל חיוב . ניסיונות הזוכה ופעולותיו בפועל לגביית כספים  מאת החייב בנסיבות אלה הינה חמורה ביותר, ואין ולא יכול להימצא כל הסבר המניח את הדעת לבחירתו לפעול בדרך זו.

 

לאור כל האמור, הורתה הרשמת על קבלת בקשת החייב ועל סגירת תיק ההוצאה לפועל, ובכלל זה על ביטול כלל הליכי הגבייה אשר ננקטו כנגד החייב במסגרת התיק. "בשל התנהלות הזוכה כפי שתוארה לעיל, ולאור האופן שבו בחר לנהל את ההליכים במסגרת תיק זה ולנקוט בהליכי גבייה שלא כדין כנגד החייב, ובשים לב לחוסר תום הלב אשר מצאתי ליחס לזוכה לאור התנהלותו, אני מוצאת כי התקיימו טעמים להשתת הוצאות על הזוכה לטובת החייב. על כן אני מורה על חיובו של הזוכה בהוצאות בסך של 5,000 ₪ לטובת החייב".

 

Comments


bottom of page