top of page

21 שנים לאחר הגירושים: השופטת קבעה שהאישה תקבל מחצית ממניות הבעל באגדבתיק משפטי שהתפתח לאחרונה בבאר שבע, בפני השופטת (בצילום) רותם קודלר עיאש, נבחן מחדש הסדר גירושים של בני זוג משנת 2003 עקב מחלוקת על מניות במהלך נישואיהם. הסוגיה השנויה במחלוקת נסבה סביב הבעלות על מניות באגד, כאשר בשנת 2019 הפכה אגד מאגודה שיתופית לחברה בע"מ

 

בהסכם ההפרדה הרכושי בין בני הזוג נקבע כי מניות אגד וניצב"א הרשומות על שם הבעל מהוות רכוש משותף של הצדדים. לפיכך, כאשר הבעל קיבל את שוויין של המניות הללו, הייתה האישה זכאית למחצית מהזיכוי. במהלך השנים קיבלה האישה בשקידה מחצית מהדיבידנדים ממניות אלו בהתאם לתנאי ההסכם.

 

עם זאת, המצב קיבל תפנית חדשה בשנת 2019 כאשר אגד עברה מחברה שיתופית לחברה בע"מ. בעקבות שינוי תאגידי זה, זכאים בעלי המניות לקבל 100 מניות רגילות בצירוף תשלום משמעותי של 450,000 ₪. האישה קיבלה בשלב זה מחצית מהסכום שקיבל בן זוגה לשעבר.

 

ב-2022 כאשר אגד נרכשה על ידי קרן קיסטון לפי שווי של 4.77 מיליארד שקל. לאחר מכן הגישה האישה תביעה לזכאותה למחצית מ-100 המניות של בעלה לשעבר בחברה. בתביעתה טענה שבעקבות המכירה קיבלו חברי אגד אופציה למכור את המניות ב־2.2 מיליון שקל למניה.

 

מנגד, טען הבעל כי התביעה היא ניסיון למוטט אותו נפשית וכלכלית. התביעה קנטרנית מאחר שמדובר במניות חדשות שהתקבלו 20 שנה לאחר פרידתם, והאישה לא זכאית להן. עוד הוא ציין כי, הסכם הגירושים התייחס ספציפית למניות אגד של האגודה ולא למניות החברה. הוא אמר כי האישה כבר קיבלה את חלקה בדיבידנדים ממניות האגודה.

 

בסופו של דבר פסקה קיבלה השופטת קודלר עיאש את תביעת האישה ואמרה כי "לא מצאתי לקבל את טענת הנתבע לפיה יש להפריד בין חלקה האחד של התמורה של פדיון מנית אגד שאין מחלוקת שהיתה רכוש משותף ובין חלקה האחר של התמורה". בנוסף אמרה "שני חלקי התמורה גם יחד מהווים את התצורה החדשה של מניית אגד שאותה רכשו הצדדים בתקופת החיים המשותפים ואשר מהווה רכושם המשותף כאמור להסכם הגירושין שקיבל תוקף של פסק דין".

 

בנוסף לחלקו הראשון של פדיון המניה אשר כבר שולם לצדדים בחלקים שווים בסך 450,000 ₪, זכאית התובעת להרשם כבעלים של מחצית מ- 100 המניות שהתקבלו בידיו של הנתבע.


משכך יבוא לסיום פירוק השיתוף הרכוש המשותף להסכם הגירושין, והבעל ישלם לאישה הוצאות משפט בסך 10,000 שקלים.

Comments


bottom of page