top of page

רמ"י נגד עיריית דימונה: לאחר שהפקיעה קרקע שבבעלות המדינהרשות מקרקעי ישראל באמצעות פרקליטות מחוז דרום אזרחי הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע (בשבתו כביהמ"ש לעניינים מנהליים) עתירה כנגד עיריית דימונה והוועדה המקומית לתכנון ובניה בעיר. במסגרת העתירה התבקש בית המשפט להורות על ביטול החלטת הוועדה להפקיע קרקע שבבעלות המדינה.

 

מהעתירה שהוגשה על ידי עו"ד טל שטיין מפרקליטות מחוז דרום אזרחי עולה כי  לפני כעשור ביקשה עיריית דימונה מרשות מקרקעי ישראל להקצות לה מקרקעין לצורך מטמנה בתחום בורות החציבה "מחצבות יצחקי".


תחילה ביקשה העירייה להקצות לה 360 דונם אך בשל ערך הקרקע הגבוה צמצמה את בקשתה לשטח של כ 20 דונם. לאור האמור נחתם בין רמ"י לעיריית דימונה חוזה הרשאה שאושר במהלך שנת 2014, במסגרתו הוקצו 20 דונמים מהשטח לטובת מטמנה.


מדו"חות פיקוח שנערכו ביחס לחוזה ההרשאה עלה, כי העירייה הפרה את החוזה ופעלה בניגוד להנחיות המחייבות של המשרד להגנת הסביבה. בין היתר חרגה העירייה משטח המקרקעין, הרחיבה את בורות ההטמנה, הטמינה פסולת בבור נוסף שאינו נכלל בחוזה, קלטה פסולת שמקורה מחוץ לתחומי הרשות המקומית והטמינה גם פסולת ביתית ולא רק פסולת יבשה ועוד.


לאחר מספר ישיבות שהתקיימו בין הצדדים בנושא, ביקשה העירייה כי רמ"י תפעל לתיקון חוזה ההרשאה כך שיכלול את כל שטח המטמנה. לאור האמור פנתה רמ"י לשמאי לצורך קבלת הערכת שווי לכלל המטמנה.


לאחר השגה שהגישה העירייה על גובה התשלום הסכימו הצדדים להפחית את גובה התשלום בתמורה לצמצום נפח הפסולת שתוטמן באתר. בהתאם לבקשת העירייה לקדם עסקת הקצאה נוהל שיח ארוך, במסגרתו רמ"י פעלה לאשר עסקה בפטור ממכרז. זאת, הגם שהתברר כי חלק מן הפעילות שהעירייה מבצעת במקרקעין פעילות שאינה אך לצורכי ציבור.


לבקשת העירייה, עסקת הקצאה כבר אושרה על ידי הגורמים המוסמכים ואף נשלח מפרט כספי שנחתם על ידי העירייה.


תוך כדי שיח באשר לערכה הכספי של ההקצאה, פעלו העירייה והוועדה המקומית והפקיעו את המקרקעין, ולאחר מעשה עדכנו את הרשות באשר להפקעה. בסמוך לאחר מכן פנתה רמ"י לעיריית דימונה, בדרישה לביטול ההפקעה שנעשתה שלא בהתאם לקריטריונים זאת מכיוון שהקרקע אינה משמשת במלואה לצרכי הציבור. במענה לפנייה ציינה העירייה כי המטמנה כולה משרתת מטרות ציבוריות בעוד השיקול המסחרי הינו זניח ומכאן על העירייה לשלם עבור הקצאת המטמנה סכום סימלי של מיליון שקלים.  עוד צוין כי במידה ורמ"י יקבלו את הצעתם העירייה תפעל לביטול ההפקעה.


הצדדים המשיכו לנהל משא ומתן עד לאחרונה, אולם ניסיונותיה של רמ"י להביא לפתרון מוסכם, כשלו.

 

לאור האמור ולאחר מספר רב של ניסיונות של רמ"י לפעול לשם הסדרת הנושא ללא הצלחה מתבקש בית המשפט להורות על ביטול הפקעת מקרקעין ולהשיבם לבעלות המדינה.


צילום: דוברות

 

Comments


bottom of page