top of page

השופט ויצנבליט הורה למרפאת מדיקל סנטר לאפשר החזרת עובר לרחם של בת-55בפני השופט הבכיר אמיר ויצנבליט מבית משפט השלום הרצליה בקשה לסעד זמני, שהוא צו עשה המורה למרפאת הרצליה מדיקל סנטר לאפשר לאישה לבצע במדיקל סנטר החזרה של עובר לרחם.


אישה בת 55, על-פי המתואר בבקשה, בגיל 53 החלה טיפולי הפרייה באמצעות תרומת ביצית וזרע מחוץ-לארץ, ולשם כך התקשרה עם מרפאת מדיקל סנטר. התרומה הניבה מספר עוברים, אשר הובאו לישראל ונמסרו למרפאה למשמורת.


בשנת 2022 נעשו שתי החזרות של עוברים, אך למרבה הצער בשתיהן העובר לא נקלט. לאחר מכן בוצעה במרפאת מדיקל סנטר החזרה נוספת, שלישית במספר, כשאישה בת 54 ושלושה חודשים. וזו לא צלחה.


לפי המתואר בכתב התביעה, נותרו שלושה עוברים. האישה פנתה לגרסתה למזכירת המחלקה במדיקל סנטר, אך בלשונה, "נתקלה בחומה בצורה" וסורבה לבצע החזרה נוספת של עובר לרחמה. עוד טוענת האישה, כי מנהלת המחלקה סירבה לשוחח או להיפגש עמה, כך שכל התקשורת של האישה בוצעה באמצעות המזכירה.


לטענת האישה, היא פנתה אל מנהלת המחלקה (באמצעות מזכירתה) בדוא"ל מספר פעמים, ולא קיבלה לפניות אלו מענה. לפי המתואר על-ידי אישה, סירוב מדיקל סנטר נמסר לה על-ידי המזכירה בטלפון. לאחר מכן ניסתה אישה לפעול באמצעות הרופא המטפל, אולם במענה לכך מזכירת הרופא המטפל רשמה לה, כי לפי החוק עד גיל 54 אפשרי טיפול אחד מעבר. "את יכולה לכתוב למשרד הבריאות לקבילות הציבור אולי יאשרו ואז גם בי"ח יאשר".


לאחר דברים אלו פנתה אישה למשרד הבריאות, ושם השיבה לה האחראית על פניות הציבור: "קבלת תרומת ביציות לפי חוק תרומת הביציות מתורמת בישראל מעבר לגיל 54 של הנתרמת. במקרה בו תרומת ביציות מחו"ל ולא מישראל. ההחלטה האם לאפשר לאישה להמשיך את הטיפול לאחר גיל 54 היא באחריות ולפי שיקול דעת הרופא המטפל והמוסד הרפואי".


לדבריה, "מדיקל סנטר כלל לא מצאה לנכון לזמן אותה על מנת להסביר החלטתה ובאופן גס ולאקוני מסרה תשובתה השלילית והשרירותית באמצעות המזכירה, כאשר מנהלת המחלקה מסרבת לשוחח עם האישה או לפוגשה".


מנגד, מנהל מדיקל סנטר נשאל בדיון מה עמדת מדיקל סנטר ככל שנתוניה הבריאותיים הספציפיים של אישה מאפשרים לה להחזיר עובר לרחמה, והשיב: "אנחנו לא מדברים על ספציפי".


בא-כוח מדיקל סנטר הוסיף באותו הקשר: "מאחר שהיא לא הגברת היחידה שרוצה להיכנס להריון בגילאים האלה, יש עוד הרבה, לא יעלה על הדעת שבכל אחת תהיה חוות-דעת, לגביה היא כן לגביה היא לא, זה דבר שאדוני לא רוצה להיכנס אליו".


השופט זז באי נוחות בכיסא ואמר: "בכל הכבוד הנני חולק על עמדת מדיקל סנטר כפי שהובעה בדיון, כי "אנחנו לא מדברים על ספציפי...", וכי "מאחר שהיא לא הגברת היחידה שרוצה להיכנס להריון בגילאים האלה, יש עוד הרבה, לא יעלה על הדעת שבכל אחת תהיה חוות-דעת, לגביה היא כן לגביה היא לא, זה דבר שאדוני לא רוצה להיכנס אליו, זה דבר שהוא מנוגד לתקנת הציבור הוא גם בלתי אפשרי". והדגיש כי "כל מטופלת היא אינדיבידואלית, ורצונה האישי להיות הורה הוא עולם ומלואו".


לאחר הדיון הגישו הצדדים סיכומים קצרים בכתב, והשופט הורה לצדדים להתייחס בסיכומיהם גם לדרך קבלת החלטת מדיקל סנטר לגבי האישה כפי שהדברים נדונו בדיון. עוד יצוין שבכתב התביעה כלול מעבר לצו עשה גם סעד כספי על סך 200,000 ש"ח.

 

סוף דבר:

השופט ויצנבליט הורה למדיקל סנטר לשקול מחדש את בקשתה של האישה להחזיר עובר לרחמה. על הפעלת שיקול דעת זה להיעשות בהתאם להערותיו.


עוד אמר "מדיקל סנטר רשאית לתת משקל לגיל 54 הקבוע בחוק תרומת ביציות בקשר לתרומת ביצית מישראל, אולם עליה גם לתת משקל לנסיבותיה הקונקרטיות של אישה ומצבה הרפואי הספציפי. לבסוף, על מדיקל סנטר למסור למבקשת את תשובתה בכתב ובאופן מנומק".

 

 


Kommentare


bottom of page