top of page

הפועלים סגר חשבון בנק של חברה לסחר בכלי רכב, חשד להלבנת הון ומימון טרורח.א.ח. תאורה מהצפון, חברה המתמחה במסחר ברכבים, מצאה עצמה מסובכת עם בנק הפועלים. החברה ביקשה צו מניעה למנוע את סגירת חשבון הבנק העסקי שלה בעכו, עד להכרעה בתביעה שהגישה נגד הבנק.

 

ברקע חקירה פלילית נגד חברת ח.א.ח. סחר ברכבים בגין חשד להלבנת הון, במהלכה הוקפא חשבון הבנק שלה למשך חודשיים. בהמשך, באוגוסט 2023, פנה הבנק לחברה בבקשה להבהיר את פעילותה. חב' ח.א.ח. טענה כי ההחלטה החד-צדדית של הבנק פוגעת בפעילותו שכן כל עסקאותיו נשענות על שירותים בנקאיים.

 

השופטת עירית וינברג-נוטוביץ, קבעה כי סירוב הבנק לאפשר פעילות בחשבון מוצדק. בעוד שהחוק אינו מגדיר במפורש "סירוב סביר", השופטת ציינה כי לבנק יש שיקול דעת רחב בעניינים אלה. תוך ציון התנהגות רשלנית וחששות בנוגע להלבנת הון או מימון טרור. נטל הוכחת הסבירות מוטל על הבנק.

 

בית המשפט קבע כי הבנק אכן עמד בנטל זה, והצביע על התנהלות חשודה של חב' ח.א.ח. בחשבון כאשר לא סיפקה הסברים לחוסר ההיגיון הכלכלי. עדות מנהל הסניף הדגישה דפוסי עסקה חריגים שהעלו סימנים אדומים, המצביעים על שימוש לרעה בחשבון לצורך העברות כספים ללא מטרות עסקיות ברורות.

 

יתרה מכך, בית המשפט ציין העברות כספים גדולות ותכופות מחשבונות של חברה אחרת, ולאחר מכן משיכות מיידיות עם מקורות מעורפלים. למרות טענת החברה כי הקפאת החשבון נבעה אך ורק מהחקירה המתנהלת, בית המשפט ראה בכך עילה לחשד, המחייבת בדיקה יסודית של הבנק.

 

השופטת דחתה את טענות החברה בדבר נזקים פוטנציאליים מסגירת החשבון, תוך ציון היעדר ראיות התומכות בנזק בלתי הפיך המטיל ספק בחוסר השקיפות של החברה כשהסתירה חקירה הפלילית נגדה.

 

לסיכום, טענת החברה כי מדובר בשיקול לא רלוונטי, נדחתה.

Comments


bottom of page