top of page

הרשם נויזץ: בני זוג מהדרום עם חובות של כ-570 אלף שקל ישלמו 36 אלף שקלזוג נשוי מדרום הארץ, עם חובות בסך של כ-570 אלף שקל, אמור לשלם 36 אלף שקל בלבד בעקבות החלטתו של הרשם הבכיר יחיאל נויזץ מראשון לציון. החלטת הרשם מדגישה את השינוי המשמעותי בהתייחסות המשפטית לריביות בשנים האחרונות, שהגיע לשיאו ברפורמה האחרונה בחוק פסיקת והצמדת ריבית, שאמורה להיכנס לתוקף ב-1 באוקטובר השנה.


בני הזוג שעניינם הובא בפני הרשם נויזץ הם תושבי הדרום, שלהם יחד 28 תיקים למעלה מ-20 שנה, בחן היטב את נסיבותיהם האישיות. החייב, הסובל ממחלה גופנית ונפשית, ביצע מספר ניסיונות התאבדות ואינו מסוגל לעבוד. בנוסף, משפחתם כוללת שלושה ילדים, שאחד מהם אובחן עם אוטיזם ונכות לצמיתות בשיעור של 100%. היעדרויותיו של החייב מעבודתו לצורך טיפול בצרכי המשפחה הביאו להצטברות חובות.

הודות לתקנה המאפשרת לרשמים לאחד תיקים ולדון בהם על סמך נסיבות ספציפיות, הצליח הרשם לבחון את עניינם של בני הזוג.  


לאחר בירור מעמיק של החייבים, בחינת תיקי בני הזוג ואפשרות לנושים להגיב, הגיע הרשם למסקנה כי נסיבות החייבים מצדיקות הפחתה בריבית. הרשם ציין את הימצאותם של חובות ישנים מאוד, חוסר מעש של נושים בחלק מהמקרים וטענות החייבים כי תשלומים משמעותיים ששולמו במהלך השנים לא הביאו להפחתת חובות.


הרשם התייחס לתקופה בה נדרש החייב בתשלומים במסגרת הליכי חדלות פירעון.התיקים הבודדים המשיכו לצבור חובות באופן אקספוננציאלי, מה שמנע מהחייב לראות דרך לצאת מהחוב. הרשם הדגיש כי ריבית פיגורים אינה עונשית אלא מכוונת לעודד החזר חוב. הוא הדגיש את מגמת השינוי בחקיקה ובפסיקה, והכיר בשיקום החייבים כאינטרס ציבורי עליון.


הכנסת העבירה לאחרונה רפורמה מקיפה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, המאותת על שינוי פרדיגמה בטיפול החייבים. הרפורמה שמה לה למטרה לתת תמריצים להחזר חובות ולהבטיח מידתיות בהליכי הגבייה. היא מכירה בכך שחייבים רבים אינם מתחמקים מתשלום אך עלולים להיות חסרי מודעות למלוא ההשלכות הכספיות או להתמודד עם קשיים כלכליים אמיתיים בהסדרת חובותיהם.


החלטת הרשם נויזץ להפחית את החוב של בני הזוג מ-570,000 ₪ ל-36,000 ₪ בלבד, משקפת את השינויים ביחס לחוב ואת ההכרה בשיקום החייבים כאינטרס ציבורי. העברת הרפורמה ממחישה עוד יותר את המאמצים המתמשכים ליצור מערכת מאוזנת והוגנת יותר, המניעה את החייבים לשלם ומציעה התחלה חדשה לבעלי חובות.

Comments


bottom of page