top of page

מנהל רשות האכיפה והגבייה חתם על כללי חדלות פרעון ושיקום כלכלימנהל רשות האכיפה והגבייה, מר אורי ולרשטיין, חתם לאחרונה, מכח סמכותו שבחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח- 2018 (להלן - החוק), על כללי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בנושא ניהול ישיבות לגיבוש הסדרי תשלומים שמנהלים נציגי רשם בהליכי חדלות פירעון.


הליך של ישיבות לגיבוש הסדרים שמנהלים נציגי רשם, הוא הליך ייחודי במערכת ההוצאה לפועל, אשר נועד ליחידים בחובות, בסכומים של עד 166,627 שקלים חדשים.


בדברי ההסבר לכללים נאמר, כי החוק מסדיר את אופן ניהולם של הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לגבי יחידים בעלי חובות בסכומים נמוכים ואלה מתנהלים במלואם בפני רשם הוצאה לפועל ייעודי (להלן - רשם חדלות הפירעון). רשם חדלות הפירעון מחליף בכך, הן את בית משפט השלום והן את הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.


עוד נאמר בדברי ההסבר, כי במסגרת ההסדר הייחודי לגבי יחידים בעלי חובות בסכומים נמוכים, קבע המחוקק חובה לערוך ניסיון מקדים לגבש הסדר תשלומים עוד בטרם יינתן צו לפתיחת הליכים בעניינם של יחידים אלה. בבסיס החובה האמורה שתי תכליות עיקריות: הראשונה היא, הרצון לנסות ולסיים את ההליכים במהירות בלא צורך בהליך חדלות פירעון שכרוך בעלויות רבות לכלל הצדדים וכן למערכת הציבורית. השנייה הינה, הרצון למצות את אפשרויות גביית החוב בטרם מתן צו לפתיחת הליכים, לצד הרצון להבטיח שלא ייעשה שימוש לרעה בהליכי חדלות הפירעון.


מאז כניסתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לתוקף, בחודש ספטמבר 2019 ועד לחודש דצמבר 2023, התקיימו ישיבות הסדר ב-16,119 תיקי חדלות פירעון בלשכות חדלות הפירעון של רשות האכיפה והגבייה בכל רחבי הארץ  (לשכות אילת, אשקלון, ירושלים, כפר סבא, חיפה, נצרת ותל אביב) ובוצעו כבר 3,419 הסדרים. מדובר בכ-21% מתיקי היחידים שאושרה בקשתם לכניסה להליך חדלות פירעון מלא, שמסתיימים בהסדר בשלב מוקדם של ההליך. ההסדרים נעשים לתועלת היחיד והנושים, תוך רצון לסיים הליך בטווחי זמן קצרים ובתשלום חובות מקסימאלי  ותוך הבטחת ודאות לסכום שישלם החייב ולתשלום שיקבלו הנושים.

נציגי הרשמים, הינם עובדי רשות האכיפה והגבייה שהוסמכו לכך בידי מנהל הרשות. הם מזמנים את החייב והנושים  לישיבה בלשכות הרשות, בין ישיבה פרונטאלית ובין באמצעות היוועדות חזותית, וזאת תוך 30 ימים, מהיום שרשם חדלות הפירעון אישר כניסתו של היחיד להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. נציגי הרשמים מנהלים את הישיבות, על פי נהלים מקצועיים אחידים ושיתוף הפעולה הטוב להם זוכים הנושים והחייב, מביא לתוצאות יפות של הסדרים.


הכללים שאושרו לאחרונה, הסדירו אחידות נדרשת בעיון ובלימוד נציגי הרשמים, את הבקשות לצווי פתיחת הליכים ואת זכותם לעיין גם במידע רב נוסף על היחידים, המתקבל על פי חוק, ברשות האכיפה והגבייה. עיון בבקשת היחיד על צרופותיה ובמידע המתקבל, ייתן לנציג תמונה כוללת על מצבו של היחיד ויסייע לו לגבש את ההצעה הראשונית הטובה ביותר להסדר, כזו אשר תהווה בסיס איתן לדיון, בישיבה שיקיים נציג הרשם עם החייב והנושים.


כמו כן, נקבעו בכללים החדשים, הנחיות נוספות העוסקות בניהול הישיבה, ובהן: הגשת סיכומה להתייחסות הנושים והיחיד, הגשת הסיכום הסופי לרשם חדלות הפירעון, פירוט עמדות הנושים השונים והאם התקיימו התנאים לעניין הסדר תשלומים מוסכם. רשם חדלות הפירעון רשאי בשלב זה, ובאין הסכמות מלאות, לקבוע אסיפה נוספת להסדר של כלל הנושים. בסיומה ומכוח החוק, רשאי הרשם לכפות הסדר על הנושים, אם באסיפה תמכו בו רוב המצביעים, האוחזים שלושת רבעי מסך הנשייה שכנגד החייב היחיד.

 

 

 

Comments


bottom of page