top of page

נטע הארץ חברה לגידולי ירקות בנגב מבקשת הקפאת הליכיםחברת התוצרת החקלאית נטע הארץ הגישה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בבקשה להקפיא את ההליכים נגד החברה במטרה לנהל משא ומתן להסדר עם נושיה. החברה, הממוקמת במושב קלחים שליד נתיבות, נמצאת בבעלותם של גיא כחלון, יוסף כחלון ומורן מוצן, ועוסקת בעיקר בגידול ירקות.


החברה מייחסת את הקשיים הפיננסיים, השפעת המלחמה המתמשכת, השפעות מגיפת הקורונה ומהתייקרות התשומות. בשנת 2019 נגרמו לחברה הפסדים של 2.9 מיליון שקל, ולאחר מכן הפסד של 4.9 מיליון שקל בשנת 2020. בשלוש השנים הבאות הסתכמו רווחי החברה ב-1.6 מיליון שקל בלבד.


נכון להיום, החברה חייבת 580 אלף שקל לבנק הפועלים, כאשר הבעלים ערבים לחובות נוספים בסך 6.3 מיליון שקל. יתרה מכך, החברה חייבת 8.7 מיליון שקל לנושים לא מובטחים. השווי הכולל של נכסי החברה מוערך בכ-2.2 מיליון שקל.


נטע הארץ מדווחת על חובות בהיקף של 15 מיליון שקל והצהירה כי אין ביכולתה לכסות את הוצאותיה השוטפות, לרבות מים, שתילים ושכר דירה עבור שטחי העיבוד שלה. היא מסבירה, כי יש למנוע בדחיפות את קריסתה.


להערכת החברה, נגרמו לה כבר נזקים של כ-600 אלף שקל עקב המלחמה המתמשכת. נטע הארץ מצפה בימים הקרובים לקבל סיוע ממשרד האוצר שיעמיד הון חוזר בתקופת ההקפאה. החברה מדגישה את האתגרים הניצבים בפניה מאז פרוץ המלחמה, לרבות קשיים בקצירת יבולים והעסקת עובדים עקב היעדרותם של עובדים תאילנדים שחזרו למולדתם והגבלות על העסקת עובדים פלסטינים.


במסגרת הצעת הסדר הנושים שלה, מציעה נטע הארץ הסדר לחמש שנים. במסגרת הסדר זה מתכננת החברה לפרוע את מלוא החוב לבנק הפועלים ולשלם לנושים המחזיקים בערבויות אישיות בין 35% ל-55% (בהתאם למספר הערבויות לכל נושה).


עדכון:

השופט יעקב פרסקי קבע דיון דחוף בבקשה לעיכוב הליכים, למינוי מנהל הסדר - כמו גם בשאלה האם לאשר כינוס נושים, נקבע בזאת ליום 9.1.24.


ע"פ החלטת השופט הממונה יהיה ערוך להציע 6-7 מועמדים מהם 1-2 מאזור הדרום לתפקיד מנהל ההסדר.Comments


bottom of page