top of page

השר לוין, מינה את הרשם יניב דיין לתפקיד; הממונה על הרשמים ברשות האכיפה והגבייהלאחר תהליכי איתור שארכו כחודשיים ומחצה, התכנסה הוועדה לבחירת רשמי הוצאה לפועל, לישיבה מיוחדת לבחירת הממונה על הרשמים, כנדרש בסעיף לחוק ההוצאה לפועל. הרכב חברי הוועדה כלל את יו"ר הוועדה, סגן נשיא בית משפט המחוזי בדימוס השופט אילן שילה, חבר הוועדה והאחראי על בירור תלונות על רשמים - השופט בדימוס שמואל חמדני, מנהל רשות האכיפה והגבייה – עו"ד אורי ולרשטיין ומכובדים נוספים.

 

בפני וועדת הבחירה הופיעו 7 מתמודדים אשר הגישו את מועמדותם, וועדת הבחירה בחנה את כלל המסמכים שצירפו במסגרת ההתמודדות, קיימה עם כל המועמדים ראיונות ארוכים ומקיפים. בסיכומה נערכה הצבעה, כאשר כלל חברי הוועדה בחרו פה אחד, הרשם יניב דיין, כמועמד ה­­­­­­­­­­­כשיר, הראוי והמתאים ביותר, בפער רב משאר המועמדים, לכהן כממונה על רשמי ההוצאה  לפועל.

 

אמש, נפגש הרשם יניב דיין לפגישת היכרות והתרשמות אישית עם שר המשפטים, יריב לוין, והשר אישר את בחירת הוועדה לבחירת רשמי הוצאה לפועל ומינה את דיין לממונה על רשמי ההוצאה לפועל. משך כהונת הממונה על הרשמים יהיה ל-7 השנים הבאות.

 

האיש הנכון במקום הנכון:

דיין הוא בעל תואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים ובעל תואר שני במשפט עסקי מהמרכז הבינתחומי הרצליה. קודם למינויו כרשם שימש עורך דין במשרדי עורכי דין מובילים בתל אביב בתחום האזרחי והמסחרי ובתחום חדלות פירעון, כינוסים, פירוקים והליכי הבראת תאגידים. בשנת 2016 מונה דיין לתפקיד רשם הוצאה לפועל בלשכת תל אביב, בה כיהן כרשם בתחום האכיפה הכללית ובהמשך מונה להיות גם רשם חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

בנוסף ובמשך חמש השנים האחרונות, כיהן דיין בתפקיד סגן מקצועי לממונה על הרשמים בתחום האכיפה הכללית ולאחר מכן סגן מקצועי לממונה על הרשמים בתחום חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי.

 

במסגרת תפקידיו, בין כרשם ובין כסגן הממונה על הרשמים, תרם דיין רבות לקידום תחום האכיפה הכללית, שימש מודל אישי וכתובת מקצועית לרשמי ההוצאה לפועל והוביל תהליכי הטמעה מקצועית של תיקוני החקיקה המשמעותיים שנעשו בשנים האחרונות.

 

בנוסף ריכז דיין את פרויקט בית המשפט הקהילתי, במסגרתו ערך מאות הסדרים מוסכמים לתשלום חובות והוא מוזמן דרך קבע להשתתף בכנסים ולהעביר הרצאות במגוון תחומים ובפני קהלים מגוונים, תוך ייצוג מקצועי מכובד לעשייתם השיפוטית של רשמי ההוצאה לפועל ולפעילותה של רשות האכיפה והגבייה.

 

הממונה על רשמי ההוצאה לפועל נבחר לתפקיד זה על ידי שר המשפטים, לפי בחירה של הוועדה לבחירת רשמים, וזאת בהתאם להוראת סעיף 3א לחוק ההוצאה-לפועל, תשכ"ז-1967, אשר התווספה לחוק בתיקון 33 לו. תקופת כהונתו של הממונה על הרשמים הינה שבע שנים.

 

הממונה אחראי מקצועית על הרשמים, תפקידו  להדריך ולהנחות אותם, מבלי להתערב בשיקול דעתם השיפוטי. לפיכך, עליו להיות בעל ניסיון וידע מקצועי בתחום ההוצאה לפועל. כמו כן, עליו להגן על אי תלותם ולהוות חוצץ בינם לבין יתר גורמי הרשות המבצעת העלולים, גם בלי משים, לפגוע באי תלותם ובמרותם להוראות הדין בלבד.

 

באחריות הממונה על הרשמים לדאוג למיצובם ולהעצמתם של הרשמים הן בתוך המערכת והן מחוצה לה, לקביעת כללי האתיקה שיחולו על הרשמים, לקביעת הכללים הפנים מערכתיים שיגנו על אי תלותם, למקצועיותם ולהדרכתם. בהיות הרשמים  גורם מינהלי מעין שיפוטי המופרד מהרשות השופטת ומוכפף לרשות המבצעת, יהווה הממונה עבור הרשמים מודל שיפוטי לחיקוי ו"מורה" לסדרי שפיטה, וכן יעסוק בהיבטים מקצועיים חשובים נוספים.

 


Comments


bottom of page