top of page

קיבוץ תל יצחק לחייב את נתיבי ישראל לשלם לנו 1.5 מיליון דולר


מאת: מגזין בית המשפט

קיבוץ תל יצחק שרון הגיש לאחרונה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז, ומבקש מבית המשפט לקבוע כי חברת נתיבי ישראל חייבת לפצות את הקיבוץ ב-1.5 מיליון דולר. פיצוי זה מתבקש בגין הפקעת 11 דונם משטח הקיבוץ, שנלקחו כדי להקל על הוספת נתיב תחבורה ציבורית בכביש 4 המחבר בין פרדסיה לצומת הדרים.


על פי התביעה, נחתם הסכם בין הקיבוץ למשרד האוצר עוד בשנת 2002. בהתאם להסכם, השטח המיועד היה אמור להיות מוחזר לרשות מקרקעי ישראל, ובתמורה יקבל הקיבוץ 1.5 מיליון דולר, שנוצרה ממכירת הקרקע. עם זאת, בשנת 2020 אישרה הממשלה תוכנית מתאר ארצית להרחבת כביש 4, שכללה ניצול של אותו שטח.


כתוצאה מכך, ביוני השנה הודיעה נתיבי ישראל על תפיסת הקרקע. בקיבוץ תל יצחק טוענים כי לאור מצב זה, על נתיב ישראל לכבד את הפיצוי שהובטח להם לפני שני עשורים.


בתביעה נטען כי מטרת ההסדר בין הקיבוץ למדינה הייתה העברת הקרקע לידי המדינה, והבטחת התחייבות המדינה לפצות את הקיבוץ לאחר מכירת הקרקע. אולם הסדר זה לא מומש, וכעת נתיבי ישראל מחזיקה בקרקע מבלי ששולם פיצוי כלשהו. בקיבוץ טוענים כי מאחר שהקרקע לא הועברה בפשרה המוסכמת אלא בהפקעה לסלילת כבישים, הם זכאים לאותו פיצוי כפי שהובטח בתחילה.


התביעה הונחה על שולחנה של השופטת חגית קיציס אשר תפקח על ההליכים.

Comments


bottom of page