top of page

בית המשפט: החשיבות של ביצוע נכון בייפוי כוח מתמשך, מינוי הבת הוכרז פסול


בתיק שנדון לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בחדרה, עלתה השאלה האם ניתן למנות אפוטרופוס נוסף ליחיד שכבר חתם על ייפוי כוח מתמשך לטובת קרוב משפחה. החלטת בית המשפט שפכה אור על האיזון העדין בין כיבוד רצונו של מי שחתם על ייפוי הכוח לבין הבטחת טובתו ורווחתו של הפרט הזקוק לטיפול. מאמר זה יבחן את פסיקת בית המשפט ואת הגורמים שנלקחו בחשבון בקביעה האם ניתן למנות אפוטרופוס אחר.


ההליכים המשפטיים סביב מינוי אפוטרופוס לקשישה החלו בספטמבר 2021. אחת מבנותיה ביקשה את התערבות בית המשפט בשל מצבה הירוד של אמה. שנה לאחר מכן נעתר בית המשפט לבקשה ומינה עמותה כאפוטרופוס זמני לענייני האישה.


בהמשך, הגישה בת נוספת של הקשישה, אחותה של המבקשת, שמסוכסכת עמה ושבביתה גרה אמן, הגישה בקשה לביטול צו המינוי. היא טענה כי אמה חתמה על ייפוי כוח מתמשך לטובתה ביוני 2019, מה שהפך את מינוי אפוטרופוס למיותר. כדי לתמוך בטענתה, היא כללה חוות דעת גריאטרית לפיה אמה הייתה שקולה כשחתמה על המסמך.


בתגובה לבקשת הבת, הציג האפוטרופוס שמונה ראיות המעידות כי האם לא הייתה כשירה כאשר חתמה על ייפוי הכוח המתמשך. השופטת יפעת שקדי שץ הושפעה מהראיות, לרבות חשיפת האם להתאבדות - שהייתה לה השפעה משמעותית על רווחתה הנפשית ותפקודה.


בנוסף, ציינה השופטת יפעת שקדי שץ כי הבת שהחזיקה בייפוי הכוח לא מילאה את חובותיה כראוי. היא בודדה את אמה מבני משפחה אחרים, הגבילה את חירותה ואף מנעה את שירותיה הדרושים. פעולות אלו עוררו חששות לגבי יכולתה של הבת לספק טיפול הולם לאמה.


למרות ההכרה בקיומו של ייפוי כוח מתמשך, בית המשפט קבע כי מוקדם מדי לבטל את המינוי לטובת העמותה. הנסיבות סביב חתימתה של האם על ייפוי הכוח וכשירותה באותה עת נזקקו לבירור נוסף. בית המשפט החליט לקיים את צו המינוי לטובת העמותה עד לפתרון שאלות אלו.


עוד בכותרות:コメント


bottom of page