top of page

השופט עודד מאור דחה את עמדת משרד הפנים: "מסתנן אפריקני יוכל לחזור ארצה"בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב קבע לאחרונה פסק דין משמעותי בנושא איחוד משפחות. השופט עודד מאור (בצילום) הורה לרשות האוכלוסין וההגירה להקל על אזרח מאלי השוהה בישראל שלא כדין וזהותו אינה ברורה, לצאת מהארץ כדי לאפשר לו להנפיק דרכון במדינת מוצאו ולחזור לישראל לצורך הסדרת מעמדו. הסיבה, טובת בנם הפעוט שלו ושל בת הזוג.


המערער נכנס לישראל באופן שלא כדין בשנת 2010. לאחר תשע שנים הוא הועמד לדין בגין עבירות סחר בסמים ואף ריצה עונש מאסר. לטענתו, באותה תקופה הכיר בת זוג ישראלית, ומאז ועד היום הם מנהלים זוגיות ואף נולד להם ילד.


בני הזוג פעלו לפי הנהלים המקובלים על מנת להכשיר את מעמדו, אך נתקלו בהתנגדות נוכח העובדה שאין לו דרכון או כל תיעוד. במצב זה, הן רשות האוכלוסין וההגירה והן בית הדין לעררים הגיעו למסקנה כי כדי שהבקשה תידון, על בן הזוג לצאת מישראל ולהנפיק דרכון במדינת הולדתו. עם זאת, על מנת לחזור יהיה עליו להגיש בקשה לאישור כניסה מחדש לישראל.


במרץ 2024 הגישו בני הזוג את ערעורם. הם טענו, כי בית הדין התעלם מהעובדה שיש להם בן משותף, וכי אי הבטחת חזרתו של אב לישראל לאחר קבלת הדרכון נוגדת את טובת הילד.


מנגד אומרת רשות האוכלוסין כי פרטי המקרה – לרבות כניסתו הבלתי חוקית של המערער, עברו הפלילי והעובדה שהזדהה בשני שמות, באופן המטיל ספקות על זהותו האמתית – מצדיקים חקירה יסודית בקיום של הרשות, שלפיהם תחילה יש להציג דרכון ורק לאחר מכן תיבחן הסדרת המעמד.  


השופט מאור הסכים כי הצגת דרכון היא דרישה בסיסית לתחילת הדיון, במיוחד בהם זהותו של המערער מעורפלת. אולם הסוגיה המרכזית הנדונה אינה רק בעניין הדרכון, אלא בהבטחת חזרתו לישראל אחרי שינפיק דרכון במדינת הולדתו. בנקודה זו השופט חלק על הכרעת בית הדין לעררים, והדגיש את חשיבות ההתחשבות ברווחת בנם התינוק של בני הזוג ונוכחות אביו.


השופט מאור אמר כי "אמנם על פני הדברים לא ניתן להדרש לבקשה בלא דרכון בתוקף, אולם יש לתת את הדעת לקטין שממתין לאביו בישראל. לא מקובלת עלי הנמקת בית הדין לעררים שלפיה אין זה חריג שקטין גדל לפרקים בלא הוריו, שכן טיול או עבודה אינם הרחקה כפוייה למועד בלתי ידוע".


והוסיף, "על כן אני בדעה שבמצב דברים ייחודי זה, ראוי שהרשות תקדים לבדוק את טיב הקשר בין המערערים וכנותו, ואם תמצא שהקשר כן ואמיתי, תנפיק למערער אשרת כניסה חוזרת ישראל, על מנת שיוכל לשוב לישראל לאחר הנפקת הדרכון. פתרון זה הוא מענה שמאזן בין טובת הילד ובין ההקפדה על הנהלים".


בפסק הדין צוין כי במצב  הנסיבות שנוצר נראה כי רשות האוכלוסין תשנה את הסדר בבחינת הבקשה, וראוי שהרשות תקדים לבדוק את טיב הקשר בין המערערים וכנותו, ואם תמצא שהקשר כן ואמיתי, "תנפיק למערער אשרת כניסה חוזרת ישראל, על מנת שיוכל לשוב לישראל לאחר הנפקת הדרכון. פתרון זה הוא מענה שמאזן בין טובת הילד ובין ההקפדה על הנהלים".


לפיכך, הערעור התקבל בכפוף לבדיקה מקדמית של כנות הקשר, וככל שזה יניח את דעת הרשות כקשר כן ואמיתי, תונפק למערער אשרת כניסה חזרה חד פעמית כדי לאפשר לו יציאה לרפובליקת מאלי ולשוב לישראל עם דרכון בתוקף.

Comments


bottom of page