top of page

השופט רמי חיימוביץ' אישר תביעה ייצוגית נגד חברת הקנאביס הרפואי פנאקסיהבית משפט מחוזי מרכז אישר תביעה ייצוגית נגד חברת הקנאביס הרפואי פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות. על פי החלטת השופט רמי חיימוביץ (בצילום) הנתבעת עוסקת בייצור ובמכירה של מוצרי קנביס רפואי בעוד התובע הייצוגי מחזיק ברישיון לקניית קנאביס רפואי.


התובע הייצוגי טוען כי בבדיקות מעבדה עצמאיות שהוזמנו על ידו נמצא כי אחוז החומרים הפעילים במוצרי החברה שרכש נמוך לעומת המצוין על גבי האריזה. 


בתגובה טענה הנתבעת כי תוצאות המעבדה שהציג התובע אין משקל, משום שהמוצרים שבדק נרכשו בבית המרקחת לאחר שעזבו את מפעל החברה ולא היו בפיקוח החברה ושיטות הבדיקה אשר השתמשה המעבדה הניבו תוצאות לא מדויקות . 


בהחלטתו ציין השופט  את המשמעות של ריכוזי החומר הפעיל עבור המטופלים, אולם הקנאביס הוא חומר צמחי-ביולוגי, בניגוד לתרופות כימיות השונות קשה לשלוט בתוכנו במדויק. אחוז החומר הפעיל מושפע מנתונים כמו סוג הצמח, מיקום הגידול ואפילו הבדלים מאותו זן.


יתר על כן, שינויים בתנאי הבדיקה ובשיטות הדגימה במעבדות יכולים להשפיע גם על רמות החומר הפעיל הנמדדות - במעבדה בה נערכה.  שינוי בתכולת החומר הפעיל ו"דעיכתו". כתוצאה מכך, קבע משרד הבריאות חריגות מותרות באחוז החומרים הפעילים מהכמויות המוצהרות, בהתחשב בגורמים כמו שיטות עיבוד וריכוזי החומרים.    


התובע, טען כי ריבוי בדיקות מעבדה שהזמין העלה כי אחוז החומרים הפעילים במוצרי הנתבעת נמוך מהמצוין על גבי האריזה, ואף חרג מטווח הסטייה שהתיר המאסדר, דבר הפוגע במטופלים המסתמכים על מינונים מדויקים. מנגד טענה החברה כי פעלה בהתאם לחוק.


השופט קיבל את הבקשה ואישר את ניהול התביעה כייצוגית וקבע: "אמנם אין ראיה ברורה לפער במוצרים אחרים ובאצוות אחרות, אך קיומו של פער לגבי מספר רב יחסית של מוצרים שרכש המבקש, ממספר אצוות ייצור ובמועדים שונים, עשוי ללמד על בעיה מערכתית רחבה יותר במוצרי הנתבעת, גם בצורות עיבוד אחרות ובריכוזים אחרים, ומחייב בדיקה".


עוד הדגיש השופט כי "התביעה הנוכחית מעוררת סוגיה צרכנית חשובה, בוודאי בהתחשב בהבטיו הרפואיים והבריאותיים של השימוש בקנביס רפואי. שכן המטופלים נסמכים על הרישום".


קדם משפט נקבע לדצמבר 2024. ההליכים המשפטיים יתנהלו כתביעה ייצוגית, אך טרם ניתנה הכרעה האם לקבלה.


לפיכך, השופט פסק כי פנאקסיה תשלם 25,000 ש”ח הוצאות־משפט לתובע כבר בשלב זה.

Commentaires


bottom of page